Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Anmälan om samråd krävs alltid vid anläggande av allmänna skoterleder.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel på Miljösamverkan Sveriges webbplats
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Funderar du på att bygga en solcellsanläggning på marken?

Solcellsanläggningar på marken blir allt vanligare. Utmaningen när de anläggs i naturmiljön är att hitta lämpliga platser och rätt utformning så att konflikter mellan olika miljömål minimeras.

Börja gärna med att tidigt diskutera med Länsstyrelsen för att hinna med eventuell prövning i tid.

Här följer en översikt av vilka typer av prövning som kan gälla, men nästa steg är oftast ett 12:6-samråd om väsentlig ändring av naturmiljön, se mer information nedan.

Solcellsanläggningar kan tilldelas ett investeringsstöd, men en godkänd ansökan innebär inte att anläggningen prövats enligt övrig lagstiftning.

Information om investeringsstödet

Karttjänster och databaser

Det finns olika underlag som kan vara till stöd för att bedöma om anläggningen riskerar att skada viktiga värden. Kika exempelvis gärna på:

 • Länsstyrelsens karttjänster: Sammanställning av karttjänster för bland annat kulturmiljöprogram, landskapsbildskydd och friluftsliv.
 • Artportalen: ArtDatabankens förteckning över vilka arter som finns rapporterade i olika områden.
 • Fornsök: Söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.
 • Skyddad natur: Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Bygglov

Fråga din kommun om det krävs bygglov för anläggningen. Transformatorstationer och teknikbodar kräver däremot bygglov och ansökan lämnas in till kommunen.

12:6-samråd

I princip kräver alla storskaliga solcellsanläggningar i naturen ett 12:6-samråd (miljöbalken 12 kapitlet 6 §), men det kan även gälla mindre anläggningar. Undantaget är om anläggningen prövas enligt miljöbalken på något annat sätt.

För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut behövs ett fullständigt underlag som beskriver anläggningens påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsen ska ta ställning till om anläggningen får byggas inom sex veckor från att anmälan är komplett. Var beredd på att du kan behöva komplettera ärendet och att det därför vanligen tar längre tid än så. Det kan exempelvis krävas inventeringar och utredningar för påverkan på friluftsliv, naturvärden, djurliv, landskapsbild och så vidare. Om det rör en större anläggning eller om det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden behöver i regel en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. I de flesta fall krävs en lokaliseringsutredning, som beskriver varför den valda platsen är lämpligare än andra beskrivna lokaliseringar.

Länsstyrelsen kan besluta om försiktighetsmått eller förbud mot verksamheten. Försiktighetsmåtten kan innehålla allt från anpassningar av anläggningens placering till framtida skötselkrav för marken.

I prövningen ingår allt från påverkan på natur- och kulturmiljövärden till friluftsliv och landskapsbild:

Finns det höga naturvärden i området?

Då ska platsval och anpassningar av anläggningen göras så att områdesskydd, fridlysta arter och deras livsmiljöer inte störs. Det kan exempelvis vara groddjur, fåglar, kronvilt eller floravärden.

Instängsling av anläggningen skapar barriärer i naturmiljön. Det kan därför bli aktuellt med funktionella korridorer eller passager för djur, som ett sätt att begränsa barriäreffekterna.

Berör solcellsanläggningen ett skyddat område? Det kan exempelvis vara naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, Natura 2000 eller skogliga områdesskydd. Då krävs det oftast tillstånd eller dispens, vilket ersätter 12:6-samrådet, se Skyddade områden nedan.

Hur påverkas människors möjligheter att röra sig i landskapet?

Solcellsanläggningen bör utformas så att allmänhetens rörelsefrihet inte begränsas i onödan, till exempel genom passager genom anläggningen eller åtgärder för att minska synligheten i landskapet.

Påverkas kulturmiljön av solcellsanläggningen?

Särskilt viktiga områden för kulturmiljön finns utpekade som exempelvis riksintressen för kulturmiljön, i det regionala kulturmiljöprogrammet eller i ett kommunalt bevarandeprogram.

Fornlämningar hanteras enligt kulturmiljölagen, se rubriken Fornlämningar.

Hur påverkas riksintressen?

Det kan exempelvis vara områden med stora natur- och kulturvärden eller värden för friluftslivet.

Ska anläggningen byggas på brukningsvärd jordbruksmark?

Finns det möjlighet till jordbruksliknande skötsel av marken under solcellsanläggningen? Det kan exempelvis vara bete, ängsslåtter eller odling mellan modulraderna. Vanligen behövs då inte en anmälan om att ta jordbruksmark ut produktion enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken.

Vad säger kommunens planer?

Vad säger kommunens detalj- och översiktsplaner om området där markanläggningen ska placeras?

Hur påverkas försvaret?

Om solcellsanläggningen påverkar militära intresseområden kan Länsstyrelsen skicka en remiss till Försvarsmakten.

Checklista för 12:6-samråd

 • Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?
 • Finns det motivering för val av plats?
 • Berörs skyddade områden?
 • Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djurliv och växter)?
 • Behövs någon typ av inventering?
 • Hur kommer kulturmiljön att påverkas?
 • Finns det fornlämningar som berörs?
 • Finns det kommunala planer som berörs?
 • Hur kommer friluftslivet att påverkas?
 • Finns det fotomontage från olika håll?
 • Hur ska anläggningen skötas?
 • Behövs dispens från terrängkörningslagen?
 • Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Fornlämningar

Finns det kända fornlämningar i området? Solcellsanläggningar på marken innebär ofta vissa markingrepp, såsom schaktning eller pålning. I vissa fall krävs då ansökan om samråd eller tillstånd enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornlämningar och fornfynd

Jordbruksmark ur produktion

Det finns ofta goda möjligheter att fortsätta med en jordbruksliknande skötsel, såsom bete, ängsslåtter eller odling mellan modulraderna. Vanligen behövs då inte en anmälan om att ta jordbruksmark ut produktion enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken. Om anläggningen innebär att jordbruksmark tas ur produktion ska detta anmälas enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken. Jordbrukarstöd är inte möjligt att söka på mark med solceller då huvudsyftet med markanvändningen är någon annan.

Ta jordbruksmark ur produktion

Skyddade områden

För att få bygga en markanläggning inom ett skyddat område, enligt 7 kapitlet i miljöbalken, krävs i princip alltid tillstånd eller dispens. Det kan exempelvis vara inom en nationalpark, ett naturreservat, ett strandskyddsområde, ett generellt biotopskydd eller ett Natura 2000-område.

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Artskydd

Solcellsanläggningen får inte skada fridlysta arter eller deras skyddade livsmiljöer. Därmed kan det krävas en inventering av området och eventuellt en ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Dispens för fridlysta arter

Väglagen

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg

Terrängkörningslagen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen

Markavvattning och dikning

Om solcellsanläggningen kräver dikning kan det räknas som en ny markavvattning, vilket innebär att det behövs tillstånd till markavvattning och dispens från förbud mot markavvattning.

Markavvattning

Rensning av diken

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt