Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Lathund för klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst och är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Klimatanpassning i fysisk planeringPDF - Vägledning, rekomendationer samt  tips och råd hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till klimatförändringar i den fysiska samhällsplaneringen. (Länsstyrelserna, 2012)

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering PDF- en checklista som stöd för handläggare att ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat i framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner. (Länsstyrelserna, 2016)

Portal för översvämningshot - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd för kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. (Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB))

Kartunderlag om ras, skred och erosionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst. (Statens geotekniska instituts (SGI))

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

År 2014 tog länsstyrelsen fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

I handlingsplanen beskrivs Gävleborgs läns framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för klimatanpassning Gävleborgs länPDF

  • En rapport som handlar om robusta beslutstödsmetoder. - Eftersom vi inte vet i detalj hur klimatet kommer att utvecklas framöver behövs beslutstödsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I denna rapport redovisas resultat från ett samarbete mellan Forskningsprogrammet (Robustprogrammet) och Gävle kommun. Det handlar om robust planering av ett lågt beläget område nära havet (Norra Brynäs och Gävle strand).

    Rapport: Test av robusta beslutstödsmetoder - Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommunPDF
  • Lågpunktskarteringar inklusive flödesvägar i form av GIS-kartor finns framtagna för länets huvudorter; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal, Hudiksvall, Bergsjö och Gnarp. Programmet ArcGIS behövs för att öppna kartskikten.

    GIS-skikt: Lågpunktskarteringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenplanering och säkring av dricksvatten är en av de många utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Som ett stöd i arbetet med att säkra en god vattenförsörjning har Länsstyrelsen i samverkan med kommuner tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Rapporten beskriver viktiga vattenresurser för dagens dricksvattenanvändning och framtidens eventuella behov.

I och med de förväntade klimatförändringarna finns ett ökat behov av att skydda våra dricksvattenresurser ur ett långsiktigt perspektiv. För arbetet med klimatanpassning är det viktigt att peka ut och prioritera resurserna för att de ska få ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet som ska fungera som ett stöd inom planeringsprocesser och arbete med att ta fram skydd för viktiga områden för dricksvattenförsörjningen.

Den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på prioritering av befintlig och framtida potentiella dricksvattenresurser och då främst grundvattenresurser. Rapporten består av ett huvuddokument, samt två fördjupningsbilagor i samma dokument. se länk nedan. En bilaga finns för varje kommun i länet (bilagan kan beställas hos Länsstyrelsens kontakt nedan. Huvuddokumentet beskriver länet i stort, de större vattenresurserna, dricksvattenförsörjningen, påverkan och hot mot resurserna, samt klimatförändringarnas påverkan på länet. Fördjupningsbilagor handlar bland annat om hur vi kan skydda våra dricksvattenresurser och hur ansvarsfördelningen ser ut. Kommunbilagorna beskriver mer dricksvattensituationen i respektive kommun och innehåller en mer detaljerad beskrivning samt prioritering av varje dricksvattenresurs.

HuvuddokumentPDF

Kontakt