Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Granskning av kommunala dispenser

När kommunen fattat ett beslut om bifall för dispens lämnas beslutet över till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om en prövning ska ske eller inte. Vi prövar en kommuns beslut att ge dispens om det finns skäl att anta:

 • att det inte finns förutsättningar för dispens, eller
 • att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Länsstyrelsens beslut om prövning av en dispens kan inte överklagas. Om vi efter prövningen finner att det inte finns några förutsättningar för dispens upphävs kommunens beslut. Vårt upphävandebeslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen kan även släppa igenom kommunens beslut men t ex lägga till villkor eller göra mindre ändringar.

Länsstyrelsen beslutar inom skyddad natur

Om du vill söka strandskyddsdispens inom ett område som är till exempel naturreservat eller Natura 2000-område ska du vända dig till Länsstyrelsen. 

Inom Gävleborg gäller generellt strandskydd på 100 meter omfattar alla sjöar, tjärnar och vattendrag i länet. Utvidgat strandskydd på 200 eller 300 meter omfattar utvalda sträckor vid Bottenhavet inom Gävle, Hudiksvalls, Nordanstigs och Söderhamns kommuner samt längs Dellensjöarna, Ljusnan, Voxnan, Testeboån och Dalälven. 

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Generellt strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Även små bäckar, småvatten och anlagda vatten omfattas av skyddet.

Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. En liten sjö är omkring 1 hektar eller mindre. Ett litet vattendrag är omkring 2 meter brett eller smalare. En förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

För det mesta kan Länsstyrelsen inte upphäva hela strandskyddet, utan delar får vara kvar för att allmänheten ska ha fri passage vid vattnet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Hur mycket strandskydd som behöver vara kvar, bedöms från fall till fall.

Begäran för upphävande av strandskydd

En begäran om upphävande av strandskyddet ska innehålla följande:

 • Namnet på sjön/vattendraget
 • Storlek på sjön (hektar)/bredd på vattendraget (meter)
 • Sökandens namn, adress, telefonnummer/e-postadress
 • Fastighetsbeteckning på berörd(a) fastighet(er)
 • Karta där området för önskat upphävande är tydligt markerat
 • Finns betydande naturvärden i området?
 • Används området idag av allmänheten för friluftsliv?
 • Finns anläggningar för friluftsliv i området?
 • Eventuella fotografier som visar miljön i området
 • Yttrande från kommunen

Skicka begäran om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen på gavleborg@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle

Blankett hittar du längre ned på sidan.

Utvidgat strandskydd

I vissa områden är strandskyddet utvidgat. Längs hela länets kust har strandskyddet tidigare varit utvidgat till 300 meter. Vissa strandområden i inlandet har också haft utvidgat strandskydd, ofta till 200 meter. Det utvidgade strandskyddet har under de senaste åren genomgått en översyn, och nya beslut togs för varje kustkommun samt för ett antal utvalda områden i inlandet.

Följande bestämmelser gäller i Gävleborgs län:

 • Generellt strandskydd på 100 meter omfattar alla sjöar, tjärnar och vattendrag i länet.
 • Utvidgat strandskydd på 200 eller 300 meter omfattar utvalda sträckor vid Bottenhavet inom Gävle, Hudiksvalls, Nordanstigs och Söderhamns kommuner samt längs Dellensjöarna, Ljusnan, Voxnan, Testeboån och Dalälven.

Beslut om utvidgat strandskydd i Gävleborgs län

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle