Kompetensutveckling och rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns möjlighet för dig att få tillgång till subventionerad rådgivning och kursverksamhet.

Har du naturbetesmarker i Gävleborgs län?

Länsstyrelsen driver ett EU-projekt kring Ett rikt odlingslandskap inom vilket vi kan erbjuda kurser och rådgivning.

Nu vill vi veta hur vi kan underlätta för dig som har eller vill ha naturbetesmarker i Gävleborgs län. Du kan hjälpa oss genom att tala om vad som behövs.

Besvara därför gärna vår enkät, det tar max 5 minuter av din tid och du är givetvis anonym.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cc9f1cc2-63f6-43ed-a90c-3c80409180d4?displayId=Swe1694171länk till annan webbplats

Vi har kurser och rådgivning inom dessa områden:

 

Inom Greppa Näringen erbjuder vi lantbrukare kostnadsfri individuell rådgivning om hushållning av växtnäring, hantering av växtskyddsmedel, minskad klimatpåverkan med mera.

Vi arrangerar även kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor inom Greppa Näringen.

Målgrupp för rådgivningen

Rådgivningen riktar sig i första hand till företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark.

Kurser, fältvandringar och studieresor är öppna för alla lantbruksföretagare.

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med. Ta gärna kontakt med en rådgivare för att boka in ett besök.

På Greppa Näringens webbplats kan du se vilka rådgivningsföretag vi har avtal med.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför ska jag gå med i Greppa Näringen?

Greppa Näringen är ett rådgivningsprojekt som kan hjälpa dig med tips och råd och en analys av hur miljöpåverkan på ditt företag kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Rådgivningen är frivillig och i de flesta fall kostnadsfri för dig. Det är du och rådgivaren som kommer överens inom vilka områden du vill ha rådgivning. Med hjälp av olika nyckeltal får du en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.

Mer information om Greppa näringen hittar du på Greppa näringens webbplats www.Greppa.nulänk till annan webbplats. Här hittar du även beräkningsverktyg för växtnäringsbalanser, mycket intressant läsning kopplat till lantbruket och broschyrer inom flera områden.

 

Kontakta oss

Karin Ellgardt Fredlund
E-post: Karin.EllgardtFredlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 24

Vi erbjuder gratis kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på aktiviteter kan vara lieslåtter, restaurering av betesmarker, fågel- eller florafältvandringar.

Är ni intresserad av kurs eller fältvandring i er by – hör av er till Länsstyrelsen!

Du kan få gratis rådgivning på din gård

Funderar du över hur du ska ta hand om dina betes-, slåtter- eller våtmarker? Vill du lära dig mer om de kulturmiljövärden som finns på din gård? Vill du veta hur du kan restaurera en naturbetesmark?

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom följande områden:

 • Gårdens natur- och kulturhistoriska värden – kartläggning och skötselråd
 • Biologisk mångfald på gården – hur du gynnar växter och djur på dina marker
 • Skötsel och återskapande av naturbetesmarker, slåtterängar och våtmarker

Satsning på ängs och betesmarker

Vill du låta dina djur beta på naturbetesmarker istället för på vall? Vill du veta mer om bränning och slåtter som metoder för att hålla dina ängs- och betesmarker öppna? Vill du få kontakt med andra djurhållare eller markägare för att skapa samverkan kring naturbete? Vill du låta dina djur beta på annans mark?

Under 2018 - 2020 satsar vi på att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker, för att hindra att de växer igen. Hör gärna av dig om du är intresserad av dessa frågor och vill söka stöd!


Kontakta oss

Johan Färlin
E-post: johan.farlin@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 83

Anders Johansson
E-post: anders.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 46

Inom ekologisk produktion ska energi, mark och vatten användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och god djurvälfärd är andra ledstjärnor. Ekologiskt hållna djur får också vara ute mer än konventionellt hållna djur och större hänsyn ska tas till deras naturliga beteende. Det är inte tillåtet att använda handelsgödsel eller kemiska växtskyddsmedel. I stället är det viktigt med en varierad växtföljd och odling av kvävesamlande grödor.

Vi ordnar kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor om ekologisk odling, djurhållning och grönsaksodling.

Du kan få gratis enskild rådgivning om omläggning eller uppstart till ekologisk produktion. En omläggningsplan kan omfatta till exempel:

 • förslag till växtföljd med hänsyn till skadegörare, ogräs eller marknad
 • strategier för själva omläggningen
 • foder och betesstrategier
 • förslag på uppfödningsmodeller
 • hur du får bukt med besvärliga ogräs

Vänd dig till någon av dessa rådgivningsföretag när det gäller omläggningsrådgivning:

 • Ekologisk Växtodling, Mjölk- och Köttproduktion:
  Agricoach

 •  Ekologisk Får, Get, Fjäderfä, Gris Potatis- och yrkesmässig trädgårdsproduktion:
  Kontakta länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Du som redan är etablerad ekologisk producent eller under omläggning kan också få gratis rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion. Rådgivningen kan ske via e-post, telefon eller med besök.


Vänd dig till någon av dessa rådgivningsföretag när det gäller kortare rådgivningar:

 • Ekologisk mjölkproduktion:
  Agricoach

 • Ekologisk köttproduktion:
  Agricoach eller HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

 • Ekologisk får och get:
  Åsa Odelros eller HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

 • Ekologisk Gris:
  Kontakta länsstyrelsen i Gävleborgs län

 • Ekologisk fjäderfä:
  Åsa Odelros

 • Ekologisk Växtodling:
  Agricoach

 • Ekologisk potatisodling och yrkesmässig trädgårdsproduktion:
  Kontakta länsstyrelsen i Gävleborgs län

Du hittar mer information om ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats.

länk till annan webbplats

Kontakta oss

Karin Ellgardt Fredlund
E-post: Karin.EllgardtFredlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 24

Länsstyrelsen Gävleborg har upphandlat rådgivning inom kommersiell service som finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014-2020.

Projektet sker i samverkan med sju län; Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Områden du kan söka inom

Du kan ansöka om rådgivning inom följande områden, av rådgivare och taxor som du hittar längre ner på sidan. Rådgivningen kommer att ske av nedanstående kontaktperson eller av utsedd godkänd underleverantör. Godkännande ges av kontaktperson eller Länsstyrelsen.

 • Inköp och distribution
  – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.

 • Varuexponering
  – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?

 • Utveckling och diversifiering
  – medarbetareroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.

 • Företagsekonomiska analyser
  – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften-generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.

 • Energieffektivisering
  – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.

 • Nytt sätt för service
  – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Hur stort stöd kan jag få

Projektet kan vid godkänd ansökan ge 70% rabatt enligt nedan fastställda priser. Du som lanthandlare betalar 30% av totalpriset (nettopriser i fetmarkerat).

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Observera att med timtaxa avses rådgivning per telefon. Kursmaterial och eventuella kurslokaler tillkommer enligt separata eventuella överenskommelser. Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avser 5–12 timmar rådgivning.

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor eller för att erhålla ansökningsformulär.

Projektledare:
Wilhelm Kyrk
E-post wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010–225 05 27

Rådgivare

LMV Konsult AB
Mikael Vestergård, 076–1801085, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Spejaren AB
Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)


Är du intresserad av behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel?

Du hittar information om behörighetsutbildning på sidan för Växtnäring och växtskydd.öppnas i nytt fönster

Information och anmälningsmöjligheter till aktuella kurser hittar du under Kalendern.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Genom att trycka på Lantbruk och landsbygd sorterar du fram kurser inom området.

Vad är målet för aktiviteterna?

Målet för kompetensutvecklingen och rådgivningen är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd.

Verksamheten består av enskild rådgivning, kurser, studiecirklar, fältvandringar, studie-/företagsbesök, studieresor, artiklar till tidningen LandsbygdsNytt.


Har du en ide om till exempel en kurs eller studiebesök som du skulle vilja att vi arrangerar hör av dig till oss.

Vilka är målgrupperna för aktiviteterna?

Målgruppen för aktiviteterna inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen och Ett rikt odlings landskap är landsbygdsföretag inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Inom Ett rikt odlingslandskap kan målgruppen även innefatta personer som inte är lantbrukare.

Målgruppen för satsningen Nya jobb är små och medelstora landsbygdsföretag.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar och enskild rådgivning med mera inom Ekologiskt produktion, Ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen är i de flesta fall kostnadsfria, några undantag finns. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kurser inom Nya jobb kostar 500 kr + moms. Vid enskild rådgivning bekostar företaget 30 % av rådgivningskostnaden. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kan ett företag söka stöd för egen kompetensutveckling?

 Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning, däremot kan du ta del av det som andra anordnar.

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt