11 dec 2018 klocka 09.00 - 16.00

Workshop - Framtidens mobilitet och effektiva och fossilfria transporter i Gävleborg

Välkomna till en workshop om Gävleborgs möjligheter att uppnå det nationella målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 som är preciserat till en utsläppsminskning med 70% från transporter exklusive flyg och sjöfart.

 

Länsstyrelsen i Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och Samverkan Fossilfritt Gävleborg

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för tank- och laddinfrastruktur för att nå detta mål samt att klimat- och energistrategin kommer att arbeta med alla aspekter av ett hållbart transportsystem. Länsstyrelsens arbete sker integrerat med nedanstående initiativ. Workshopen kommer ta upp frågan om regionala mål för effektiva och fossilfria transporter och vad som krävs utöver existerande initiativ.

Högskolan i Gävleborg bedriver sedan 2018 projektet RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län.) Projektet identifierar och analyserar hur länets företag kan bidra till och ta del av utvecklingen mot förnybara drivmedel och el för vägtransporter. Under workshopen presenteras och diskuteras de första preliminära resultaten i syfte att förankra dem bland olika aktörer i länet. Detta för att resultaten i möjligaste mån ska bygga på en gemensam bild av förutsättningar, behov och möjligheter.

Samverkansgruppen Fossilfritt Gävleborg startades 2018 och drivs som ett projekt inom regionens miljöforum med aktörer i länet som har en koppling till ett fossilfritt transportsystem. Målet är att ta fram en roadmap för hur omställningen till ett fossilfritt transportsystem ska se ut i länet och genomföra konkreta åtgärder för att uppnå målet. Under workshopen presenteras status för gruppens arbete och vi diskuterar hur samverkansgruppen bäst kan arbeta på regional nivå för att få genomslag för ett fossilfritt transportsystem.

Program

9.00 Välkommen! Länsstyrelsen, Högskolan i Gävle och Regionen introducerar dagen

9.10 En regional plan för ladd- och tankinfrastruktur och hur ska klimat- och energistrategin på riktigt kunna bidra till en fossilfri fordonsflotta 2030? Evelina Loberg, Länsstyrelsen

9.25 Samverkansgruppen fossilfritt Gävleborg – Hur använder vi våra gemensamma muskler på regional nivå för att nå 2030 målet? Helena Olsson, Region Gävleborg

9.40 Workshop och fika – Hur skapar vi ett transportsmart samhälle?

11.20 Vilken potential har vi att producera biodrivmedel i Sverige? Kjell Andersson, Svebio

12.00 Lunch på egen bekostnad (Restaurang Campus)

13.00 Hållbara transporter – Hur kan vi inspireras av Kina? Frank Yang, Högskolan i Gävle

13.30 RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län) – Första resultaten från ett regionalt projekt som genomförs 2018-2021 Karl Hillman, HiG

14.00 Workshop och fika – Fossilfria transporter i Gävleborg

15.10 Nudging som verktyg för ett transportsmart resbeteende. Katharina Paoli, A Win Win World

15.55 Sammanfattning och avslutning
VAR: Högskolan i Gävle, lokal Krusenstierna

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 dec 2018

Kontakt