Kompetensutveckling och rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns möjlighet för dig att få tillgång till subventionerad rådgivning och kursverksamhet.

Har du naturbetesmarker i Gävleborgs län?

Länsstyrelsen driver ett EU-projekt kring Ett rikt odlingslandskap inom vilket vi kan erbjuda kurser och rådgivning.

Nu vill vi veta hur vi kan underlätta för dig som har eller vill ha naturbetesmarker i Gävleborgs län. Du kan hjälpa oss genom att tala om vad som behövs.

Besvara därför gärna vår enkät, det tar max 5 minuter av din tid och du är givetvis anonym.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cc9f1cc2-63f6-43ed-a90c-3c80409180d4?displayId=Swe1694171länk till annan webbplats

Utlysning av projektmedel

Länsstyrelsen i Gävleborgs län utlyser projektmedel för att anordna kurser och utbildningar i syfte att tillhandahålla tjänster för att bibehålla och öka antalet betesdjur i länet, exempelvis avbytartjänster.

Läs mer här:

Utlysning

Länsstyrelsen i Gävleborgs län utlyser 150 000 kronor för att anordna kurser och utbildningar i syfte att tillhandahålla tjänster inom landskapsvård.

Utlysningen sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, delåtgärd 1.1 inom fokusområde 6a ”Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb”.

Målgruppen för kurser och utbildningar är mindre företag på landsbygden i Gävleborg som tillhandahåller tjänster för att bibehålla och öka antalet betesdjur i länet, exempelvis avbytartjänster.

Vem kan söka?

Organisationer, företag, föreningar, kommuner, landsting, regioner och myndigheter som vill anordna kompetensutveckling som uppfyller angivet syfte kan söka pengar.

Den utlysta summan kommer att beviljas till ett projekt vilket ska drivas av en aktör med kunskap och kapacitet för att genomföra projektet under 2019.

Villkor för stödet

Ansökan ska innehålla projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan. Anordnaren ska ha erfarenhet inom det aktuella området, vilket ska styrkas genom tidigare arbete eller referensobjekt.

Insatserna ska genomföras av personal som är kvalificerad och har relevant utbildning eller motsvarande kompetens inom det aktuella området.

Anordnaren ska ta ut en deltagaravgift om minst 500 kronor exklusive moms per deltagare. Kursavgifterna räknas av som intäkt på de stödberättigade utgifterna.

Anordnaren ska ansvara för att deltagarnas namn, personnummer och de dagar som deltagarna fått utbildning registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här kan du få stöd för

Du kan söka stöd för att anordna kurser och utbildningar. De ska ha ett tydligt program och kan omfatta olika lång tid och antal tillfällen.

Du kan få stöd för följande utgifter:

* Löner inklusive sociala avgifter.

* Indirekta kostnader.

* Köp av tjänster.

* Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, till exempel tryckning av material, kostnader för möteslokaler och resor.

Läs mer om eget arbete, schabloner och indirekta kostnader på sidan 39 i den regionala handlingsplanenWord för landsbygdsprogrammets genomförande i Gävleborgs län.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån urvalskriterierna för stödet i den regionala handlingsplanenWord för landsbygdsprogrammets genomförande i Gävleborgs län.

Du kan läsa mer om urvalskriterierna och om hur de viktas på sidorna 35-38 i den regionala handlingsplanenWord för landsbygdsprogrammets genomförande i Gävleborgs län.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka från den 17 december 2018 till och med den 10 januari 2019.

Vi kommer att fatta beslut senast den 31 januari 2019, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Det projekt som bäst uppfyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Period då du ska genomföra projektet

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 augusti 2019 då projektet ska vara redovisat och klart. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för intäkter.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Länk till inloggningssidan på Jordbruksverket
länk till annan webbplats

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan måste den vara komplett. Du ser att din ansökan är komplett när du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning.

 

Kontakta oss

Maria Persson
E-post: maria.helena.persson@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: -

Vi har kurser och rådgivning inom 

 

Inom Greppa Näringen erbjuder vi lantbrukare kostnadsfri individuell rådgivning om hushållning av växtnäring, hantering av växtskyddsmedel, minskad klimatpåverkan med mera.

Vi arrangerar även kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor inom Greppa Näringen.

Målgrupp för rådgivningen

Rådgivningen riktar sig i första hand till företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark.

Kurser, fältvandringar och studieresor är öppna för alla lantbruksföretagare.

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med. Ta gärna kontakt med en rådgivare för att boka in ett besök.

På Greppa Näringens webbplats kan du se vilka rådgivningsföretag vi har avtal med.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför ska jag gå med i Greppa Näringen?

Greppa Näringen är ett rådgivningsprojekt som kan hjälpa dig med tips och råd och en analys av hur miljöpåverkan på ditt företag kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Rådgivningen är frivillig och i de flesta fall kostnadsfri för dig. Det är du och rådgivaren som kommer överens inom vilka områden du vill ha rådgivning. Med hjälp av olika nyckeltal får du en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.

Mer information om Greppa näringen hittar du på Greppa näringens webbplats www.Greppa.nulänk till annan webbplats. Här hittar du även beräkningsverktyg för växtnäringsbalanser, mycket intressant läsning kopplat till lantbruket och broschyrer inom flera områden.

 

Kontakta oss

Karin Ellgardt Fredlund
E-post: Karin.EllgardtFredlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 24

Vi erbjuder gratis kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på aktiviteter kan vara lieslåtter, restaurering av betesmarker, fågel- eller florafältvandringar.

Är ni intresserad av kurs eller fältvandring i er by – hör av er till Länsstyrelsen!

Du kan få gratis rådgivning på din gård

Funderar du över hur du ska ta hand om dina betes-, slåtter- eller våtmarker? Vill du lära dig mer om de kulturmiljövärden som finns på din gård? Vill du veta hur du kan restaurera en naturbetesmark?

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom följande områden:

 • Gårdens natur- och kulturhistoriska värden – kartläggning och skötselråd
 • Biologisk mångfald på gården – hur du gynnar växter och djur på dina marker
 • Skötsel och återskapande av naturbetesmarker, slåtterängar och våtmarker

Satsning på ängs och betesmarker

Vill du låta dina djur beta på naturbetesmarker istället för på vall? Vill du veta mer om bränning och slåtter som metoder för att hålla dina ängs- och betesmarker öppna? Vill du få kontakt med andra djurhållare eller markägare för att skapa samverkan kring naturbete? Vill du låta dina djur beta på annans mark?

Under 2018 - 2020 satsar vi på att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker, för att hindra att de växer igen. Hör gärna av dig om du är intresserad av dessa frågor och vill söka stöd!


Kontakta oss

Johan Färlin
E-post: johan.farlin@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 83

Anders Johansson
E-post: anders.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 46

Inom ekologisk produktion ska energi, mark och vatten användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och god djurvälfärd är andra ledstjärnor. Ekologiskt hållna djur får också vara ute mer än konventionellt hållna djur och större hänsyn ska tas till deras naturliga beteende. Det är inte tillåtet att använda handelsgödsel eller kemiska växtskyddsmedel. I stället är det viktigt med en varierad växtföljd och odling av kvävesamlande grödor.

Vi ordnar kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor om ekologisk odling, djurhållning och grönsaksodling.

Du kan få gratis enskild rådgivning om omläggning eller uppstart till ekologisk produktion. En omläggningsplan kan omfatta till exempel:

 • förslag till växtföljd med hänsyn till skadegörare, ogräs eller marknad
 • strategier för själva omläggningen
 • foder och betesstrategier
 • förslag på uppfödningsmodeller
 • hur du får bukt med besvärliga ogräs

Vänd dig till någon av dessa rådgivningsföretag när det gäller omläggningsrådgivning:

 • Ekologisk Växtodling, Mjölk- och Köttproduktion:
  Agricoach AB

 • Ekologisk Får och Get:
  HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

 

 •  Ekologisk Fjäderfä, Gris Potatis- och yrkesmässig trädgårdsproduktion:
  Kontakta länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Du som redan är etablerad ekologisk producent eller under omläggning kan också få gratis rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion. Rådgivningen kan ske via e-post, telefon eller med besök.


Vänd dig till någon av dessa rådgivningsföretag när det gäller kortare rådgivningar:

 • Ekologisk Växtodling, Potatisodling, Mjölkproduktion, Köttproduktion, Får och Get :
  HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

 • Ekologisk Fjäderfä, Gris och yrkesmässig trädgårdsproduktion:
  Kontakta länsstyrelsen i Gävleborgs län

Du hittar mer information om ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats.

länk till annan webbplats

Kontakta oss

Karin Ellgardt Fredlund
E-post: Karin.EllgardtFredlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 24


Är du intresserad av behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel?

Du hittar information om behörighetsutbildning på sidan för Växtnäring och växtskydd.öppnas i nytt fönster

Vad är målet för aktiviteterna?

Målet för kompetensutvecklingen och rådgivningen är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd.

Verksamheten består av enskild rådgivning, kurser, studiecirklar, fältvandringar, studie-/företagsbesök, studieresor, artiklar till tidningen LandsbygdsNytt.


Har du en ide om till exempel en kurs eller studiebesök som du skulle vilja att vi arrangerar hör av dig till oss.

Vilka är målgrupperna för aktiviteterna?

Målgruppen för aktiviteterna inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen och Ett rikt odlings landskap är landsbygdsföretag inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Inom Ett rikt odlingslandskap kan målgruppen även innefatta personer som inte är lantbrukare.

Målgruppen för satsningen Nya jobb är små och medelstora landsbygdsföretag.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar och enskild rådgivning med mera inom Ekologiskt produktion, Ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen är i de flesta fall kostnadsfria, några undantag finns. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kurser inom Nya jobb kostar 500 kr + moms. Vid enskild rådgivning bekostar företaget 30 % av rådgivningskostnaden. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kan ett företag söka stöd för egen kompetensutveckling?

 Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning, däremot kan du ta del av det som andra anordnar.

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt