Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. Byggnadsminnen regleras av kulturmiljölagens och handläggs av landets länsstyrelser. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien för vår förståelse av gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och samtidigt trygga människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från medeltida hus till moderna industrianläggningar.  

I Gävleborgs län finns 109 byggnadsminnen. De ligger både i städer och på landsbygden. Mest typiska för länet är järnbruken och de stora bondgårdarna, men det finns också mer ovanliga objekt som Västansjö ullspinneri, järnvägsviadukten i Söderhamn och Kvistabäckens flottled. I länet finns också tre statliga byggnadsminnen. De ägs av staten och lyder under en annan lagstiftning än övriga byggnadsminnen.

                  

Vad är ett byggnadsminne och vad innebär en byggnadsminnesförklaring?

Enligt kulturmiljölagen, KML, kan en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde av synnerligen högt kulturhistoriskt värde byggnadsminnesförklaras av Länsstyrelsen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.


Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Kontakt