Vildsvin

Vildsvin har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen. Det ökande antalet har bland annat inneburit skador på marker och i trafiken. Men vildsvinen har också gett oss ökade jakttillfällen och tillgång till viltkött.

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

 • sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas
 • årsungar av vildsvin får jagas hela året
 • jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari
 • jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti till och med 31 januari.

Att tänka på vid jakt

Bra att tänka på vid jakt.

 • Du måste ha tillgång till eftersökshund.
 • Du får inte använda skjutvapen inom detaljplanelagt område utan Polismyndighetens tillstånd.
 • Informera gärna jakträttshavarna på angränsande marker.
 • Inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

Vildsvinen lever i grupper med suggor, gyltor (unga honor) och årsgrisar (kultingar). De leds av en äldre sugga, ledarsuggan, som lär sin avkomma ett funktionellt och socialt beteende. Om ledarsuggan skjuts riskerar man ökade skador. Det är därför viktigt att aldrig skjuta ledarsuggan. Skjut främst årsgrisarna.

I områden med syftet att minska tillväxten bör du inrikta jakten mot yngre hondjur och gyltor. I de fall jakttrycket behöver ökas är det viktigt att fler jägare uppmuntras att jaga vildsvin.

Om syftet är att vildsvinspopulationen ska vara stabil bör jaktuttaget vara 70–80 procent av årsreproduktionen.

Mer information om vildsvin hittar du på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Utfodring och åtling

Att utfodra vildsvin kan i huvudsak ha tre olika syften, jaga, avleda eller stödja. Länsstyrelsen avråder dig från att utfodra vildsvin eftersom det kan öka populationen. Åtling, det vill säga att använda en liten mängd foder som lockbete, kan användas för att underlätta jakten. Det är tillåtet i begränsad omfattning. Om du ska utfodra i större omfattning behöver du registrera dig som foderföretagare.

Länsstyrelsen avråder dig från att utfodra vildsvin. När du utfordrar vildsvin, eller andra vilda djur med liknande kost i omkringliggande område, bidrar du till att arten ökar i antal och sprids fortare. När du utfodrar vildsvin med högenergifoder, som exempelvis sockerbetor, kan dessutom naturen och utfodringsplatsen påverkas på oönskat sätt. Till exempel är det vanligt att hjortdjur, som också äter av fodret du placerar ut, äter mer kvistar och bark för att balansera det lättsmälta högenergifodret.

Om du i större omfattning vill stödutfodra vildsvin eller utföra avledande utfodring för att locka bort dem från dina marker behöver du registrera dig som foderföretagare hos Länsstyrelsen. Även den som levererar fodret till dig för stödutfodring eller avledande utfodring behöver vara registrerad som foderföretagare.

Registrera dig som foderföretagare inom primärproduktion

När du åtlar lägger du ut foder i syfte att underlätta jakt på en särskild viltstam, exempelvis vildsvin. Detta genom att placera fodret där jägaren har god sikt och lättare kan skjuta djuren. Att åtla är inte samma som att utfodra.

Det här behöver du tänka på när du ska åtla

 • Ge små mängder foder, ungefär 1–2 kilo per dygn.
 • Använd bara naturliga och obearbetade fodermedel som majs, ärtor, oförädlat spannmål, hö och ensilage. Undvik högenergifoder som rotfrukter och sockerbetor. Animaliska biprodukter, livsmedel och sötsaker får i särskilda fall användas men kräver att du har tillstånd från Jordbruksverket. I vissa fall behöver du bara göra en anmälan till Jordbruksverket. Du får inte utfodra vilda djur med matavfall.
 • Använd gärna foderspridare så att vildsvinen behöver leta efter fodret och därför stannar längre på platsen.
 • Åtla inte i jordbrukslandskap under odlingssäsong. Om du vill avleda vilda djur från grödor som riskerar att skadas kan du däremot lägga ut åtel i områden utan direkt anslutning till grödorna.
 • Åtla inte närmare än 200 meter från angränsande jaktmark, åkermark, fotbollsplan, naturområde och trafikerad väg.
 • Du får montera fast belysning i direkt anslutning till åtelplatsen, exempelvis på åtelkoja eller foderspridare, om åtelplatsen är anordnad för vildsvin. Använd bara rörlig belysning vid åteln om du jagar vildsvin. För övriga viltslag krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Åtelkamera

Du behöver inte tillstånd från Länsstyrelsen för att sätta upp åtelkamera. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du dock kunna förklara vad syftet med övervakningen är och hur länge du lagrar materialet. Syftet med kameran behöver vara av större vikt än eventuellt intrång i personlig integritet.

Det här behöver du tänka på när du sätter upp åtelkamera:

 • Få markägarens tillstånd att sätta upp kameran.
 • Sätt upp en skylt om att det finns viltkamera i området och informera om vem som kameraövervakar.
 • Uppge dina kontaktuppgifter i anslutning till kameran.
 • Sätt inte upp kameran där många människor rör sig, som vid stigar, vandringsleder och rastplatser. Rikta kameran så att du minimerar risken att fota människor och fordon. Radera alltid material med människor och fordon.

Viltkamera för privat användning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera avskjutningen

Utvecklingen för vildsvinspopulationen bör följas både nationellt, regionalt och lokalt. Alla jägare och jaktlag bör därför rapportera avskjutningen av vildsvin.

Det kan göras via:

Jakt och förvaltning av vildsvin på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Utlysning av stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument

Länsstyrelsen Gävleborgs län håller en utlysning under hösten 2022 för investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument.

Vildsvinsstammen ökar i Sverige och skapar problem för jordbruket. I Gävleborg är populationen än så länge relativt låg. I och med den stora ökningen i Uppsala län och Dalarna län ser vi dock att vildsvinsproblematiken kommer nå även till Gävleborg inom kort.

Vildsvinskött är en bra livsmedelsresurs som bör tas till vara i större utsträckning. Genom ökad efterfrågan på vildsvinskött kommer vildsvinsstammen inte öka till den grad att det blir problem för lantbruket.

Gävleborgs län har fördelats cirka 220 000 kronor för investeringar som underlättar vildsvinköttets väg till konsument.

Här avses investeringar som bidrar till att effektivisera och utveckla hanteringen av vildsvinskött från jägare till konsument. Det kan exempelvis vara investeringar i ny utrustning för hantering av vildsvinskött, investeringar som ger nya arbetstillfällen på landsbygden, bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och är innovativa premieras liksom att det finns ett regionalt behov för investeringen.

Målgrupp

Företag i Gävleborgs län.

Datum för ansökan

Du ska söka stöd för investeringar under perioden 2022-11-01—2022-12-02. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen.

Stödnivå

Stödnivån är 40 procent av stödberättigande kostnader upp till högsta stödbelopp.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Alla utgifter ger inte rätt till stöd.

Vilka utgifter du kan få stöd för - Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för investeringarna är öppen 2022.11.01—2022.12.02.

Kontakt

Rickard Hedlund
Handläggare
rickard.hedlund@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 14 07

Förvaltning av vildsvin i Gävleborgs län

Länsstyrelsen och förvaltningsplanen för vildsvin i Gävleborgs län säger bland annat att:

 • skador gjorda av vildsvin i lantbruk, naturområden, tomtmark och i trafik ska minimeras
  vildsvinspopulationen ska vara frisk, kontrollerad och anpassad till regionala och lokala förutsättningar
 • vildsvinsstammen ska hållas i de tätheter som den naturliga tillgången medger. Hänsyn ska också tas till övrigt vilt
 • för att förvaltningen ska vara framgångsrik bör samverkan ske mellan jägare, markägare och lantbrukare över större arealer, förslagsvis älgjaktområden eller annan förekommande jaktsamverkan.

Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Samarbete för en bra vildsvinsförvaltning

Gävleborg har på senaste åren fått en ökad vildsvinsstam, främst i Gästrikland. Vildsvinens frammarsch kan medföra fler skador på gröda samt trafikskador men även möjlighet till jakt och viltkött.

Vildsvin är ett djur som bökar i marken efter föda. Efter Tjernobylolyckan 1986 föll mycket radioaktivt avfall över delar av länet, det har medfört att vilt och särskilt vildsvin kan ha höga halter av cesium i sig.

Länsstyrelsen har i ett samarbete med Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gjort två informationsfilmer för visa på hur lantbrukare och jägare kan arbeta förebyggande mot en ökad vildsvinsstam. Filmerna vill även belysa goda samarbeten som möjliggör att vildsvinsjakt inte blir för kostsamt för den enskilde jägaren.

Under 2022 har ett projekt i samarbete med Jägareförbundet och LRF genomförts. Projektet syftar till att öka kunskapen om vildsvin i länet, vilka hinder som finns för jägare att jaga vildsvin, hur köttet kan nå marknaden och hur en bra vildsvinsförvaltning kan leda till minskade skador för lantbruket. Det har gjorts en kartläggning och nulägesanalys, två informationsfilmer och två nätverksträffar för jägare och lantbrukare.

Logotyp för EU, jordbruksfonden

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss