Licensjakt efter stora rovdjur

Brunbjörn

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som skydds- eller licensjakt. Det är Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas beslut som tydliggör villkoren för skyddsjakt och licensjakt på björn, varg, lodjur och järv.

Licensjakt efter björn

Torsdagen den 26 augusti klockan 08.30 avlystes licensjakten efter björn i hela länet. Jägare som har en godkänd åtel ska senast 31 oktober återrapportera till länsstyrelsen enligt bilaga 5 i beslutet om licensjakt. Återrapportering görs i formuläret på denna sida.

Rapportering av åteljakt

Rapporteringen gäller för 2021 och ska senast vara inskickad 31 oktober 2021.


Åtel och åtelansvarigÅÅMMDD

ÅÅMMDD
Åtelmaterial


Svaret anges alltid i kilo
Jakt vid åtel

Det vill säga hur många gånger har någon varit på plats
Använt åtelkamera * (obligatorisk)
Använt åtelkamera


Är åteln städad? * (obligatorisk)
Är åteln städad?


Erfarenhet

Därför bedrivs licensjakt

Licensjakt bedrivs för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå.

Licensjakt är normalt inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, genetisk status, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Reglering av licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i licensjaktbesluten. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna har gynnsam bevarandestatus på nationell nivå samt överstiger miniminivån för förvaltningsområdet.

Det är Naturvårdsverket eller länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt. Naturvårdsverket kan ge länsstyrelsen rätt att fatta beslut om licensjakt på regional nivå.

Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Frågor och svar om licensjakt på stora rovdjur

Vi får många frågor om licensjakterna på rovdjur. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

En skjuten varg, björn eller lodjur ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. När vi tagit emot anmälan ger vi information om hur det skjutna djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningspersonal från länsstyrelsen).

Gällande varg och lodjur ordnar Länsstyrelsen sedan så att djuret skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Skinnet tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar som regleras i lecensjaktsbeslutet.

Jakten ser olika ut beroende på vilken art som jagas. Det finns dock regleringar i jaktbeslutet, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om vad som är grundkrav, exempelvis regleras vilken typ av vapen som får användas.

Ytterligare vägledning som uppmaning om att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur finns. Sökning efter varg- eller lospår med hjälp av motorfordon kan till exempel tillåtas (om det sker på allmän eller enskild väg) men man får inte skjuta, förfölja eller genskjuta djur från fordonet. Vid jakt på björn kan man ansöka om att få jaga med hjälp av åtel, man får dock inte släppa hunden vid en godkänd åtel. Det är villkoren i jaktbeslutet som reglerar i mångt och mycket hur jakten får gå till.

Vem som får jaga regleras i villkoret i besluten. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner, beräkningar av möjligt jaktuttag, populationstäthet, genetiskt status med mera.

Jakt är ett av verktygen för att förvalta rovdjurspopulationen. Syftet med jakten kan exempelvis vara att balansera antalet individer av en art så att konflikter mellan människa och djur kan undvikas.

Kontakt