Kulturreservat

Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken (SFS 1998:808) besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat.

Syftet med reservatsförklaringarna är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. När Länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare och ansvarar för vård och skötsel av värdena där.

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer. I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.

I beslutet bestäms syftet med skyddet och vilka föreskrifter som ska gälla i reservatet. Varje beslut innehåller också en skötselplan som beskriver målen för bevarandearbetet samt vilka åtgärder som måste genomföras för att målen ska nås. Skötselplanen kan även innehålla mål för reservatets utveckling, verksamheter och publikevenemang. Målen följs upp och utvärderas regelbundet.