Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ystegårn i Hillsta

Tre väderbitna byggnader som vetter mot varandra

Vid laga skifte och andra jordreformer flyttades gårdar ut från byarna. Ofta revs en eller flera byggnader kring gårdstunet till följd av modet att släppa in ljus och luft. Kvar i byn Hillsta blev Ystegårn och som en fyrbyggd gård. Ystegårn består av tre bostadshus: manbyggnaden eller herrstugan, sängstugebyggningen och bryggstugan ihopbyggda med ladugård, samt en stor loge. Dessa bildar en tät fyrkant runt ett gårdstun.

Ursprungligen bestod byn Hillsta av tre gårdar men vid storskiftet i byn 1790 hade ytterligare två tillkommit, däribland nummer 5, Ystegårn. Troligen hade den bildats redan under 1600-talet. Gården hade sedan bildandet legat på samma gårdstomt.

Gårdens bebyggelse

Gårdens bebyggelse utgörs av tre bostadshus - manbyggnaden, sängstuge­byggningen och bryggstugan - ihopbyggda med ladugård, samt en stor loge bildar en tät fyrkant runt ett gårdstun. Utanför gårdsfyrkanten ligger några mindre uthus, småfähus, härbre, vagnslider, loge, sädesbastu och vedbod.

Gårdens äldsta byggnad är manbyggnaden vilken ursprungligen var en parstuga i en våning. En dörr i mellankammaren med två utanpåliggande fyllningar och foder av barocktyp är troligen kvar sedan detta skede. Vid 1800-talets början genomgick gården ett expansivt skede, byggdes om och till. Manbyggnaden fick då sitt nuvarande utseende samtidigt som sängstugebyggningen och bryggstugan byggdes. Samtliga bostadshus har en mycket enhetlig karaktär.

Bostadshusens entréer har alla mot gårdssidan såkallade Forsadörrar, utsmyckade med rokokoornament, bibelcitat och vilda djur i relief.

Lite på håll ser vi gårdens byggnader

Planlösning och arkitektur

Planlösningen i manbyggnaden är en parstuga med sidokammare. Ett typiskt drag för Forsa är placeringen av trappan i mellankammaren mitt för förstugan. Sängstugebyggningens planlösning är en parstuga med dubbla mellankamrar och en visthusbod istället för stuga i ena änden.

Sängstugebyggningens interiör i empire är den mest välbevarade på gården. Sängstugan har orangeröda väggar med målad takbård och grå snickerier. Även i manbyggnadens mellankammare och delvis i parstugan finns helt orörda interiörer. I övrigt har interiörerna renoverats på 1960- och 70-talet med underliggande lager som förlagor. Samtliga snickerier är bevarade.

Ladugården är ovanligt välbevarad även interiört med elva bås för kor och kalvar och spiskomplex med öppen spis och murpanna.

Samtliga byggnader på gården har renoverats mellan 1965 och 1977 då man eftersträvade att återställa gårdens tidiga 1800-talskaraktär.

Ett av husen på gården som består av ett plan och en vind.

Skyddsföreskrifter för Ystegårn i Hillsta

Skyddsområdet omfattar delar av fastigheterna Hillsta 6:1 och 6:2.

Skyddsföreskrifterna omfattar manbyggnaden, sängstugebyggningen, bryggstugan med ladugårdsdel, logbyggnaden, småfähus, härbre, vagnslider, tröskloge, sädesbastu, vedbod samt huvudbyggnaden på den tillhörande fastigheten 6:2 Hökars.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändringar av byggnadernas rumsindelning eller andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande stomme får inte göras.
  3. I byggnaderna får fast inredning såsom golv, tak, dörrar, lister, foder, eldstäder etcetera inte tas bort eller på annat sätt förändras. I samtliga rum i sängstugebyggningens bottenvåning samt i mangårdsbyggnadens vardagsstuga och mellankammare får målade tapeter inte tas bort, målas över, klistras över eller på annat sätt förändras. Ommålningar av snickerier eller övriga målade ytor i dessa rum kräver länsstyrelsens tillstånd.
  4. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriskavärde inte minskar.
  5. Skyddsområdet ska hållas i sådant skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får inte andra byggnader uppföras eller befintliga byggnader ändras (uthusbyggnad och pumphus) utan länsstyrelsens tillstånd.
En röd byggnad med vita foder och knutar som vetter mot vägen. Byggnaden har en port med två dörrar som är svar.
Timrad uthusbyggnad som är väderbiten. Till höger om den löper en gärdsgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1999
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Ystegårn i Hillsta, Café & Bistros egen hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss