Lämna samrådsunderlag inför tillstånd om miljöfarlig verksamhet

När du behöver söka tillstånd till en miljöfarlig verksamhet ska du alltid börja med att ta fram ett samrådsunderlag och därefter genomföra ett samråd. Du ska samråda med länsstyrelsen, kommunen, berörda myndigheter, grannar samt andra berörda. Det är du som söker tillstånd som har ansvar för samrådet. 

När du tar fram ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska du använda de synpunkter som kommit in under samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta redan när de lämnas in. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och handläggningstiden kortare.

Vad samrådsunderlaget minst ska innehålla står i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966), 8–9 §§.

Starta samrådet och lämna samrådsunderlag i vår e-tjänst

Du kan sätta igång samrådet med Länsstyrelsen och lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag i vår e-tjänst för samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet.

E-tjänsterna på den här sidan ingår i en pilot (beta). Om du upplever problem kontakta oss på XXX så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet.

Undersökningssamråd eller avgränsningssamråd? Eller både och?

Hur samrådet ska gå till beror på verksamhetens miljöpåverkan. Vissa verksamheter ska alltid antas ge en betydande miljöpåverkan. För andra verksamheter är det Länsstyrelsen som beslutar om de ska antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Om du vill söka tillstånd för en typ av verksamhet som inte alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan så kan du börja med ett undersökningssamråd. Syftet med undersökningssamrådet är dels att utreda om verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller inte, dels att få in synpunkter på vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. Därefter ska Länsstyrelsen bedöma om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

Om verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska du hålla ett avgränsningssamråd. Syftet med det samrådet är att diskutera innehållet i den mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning som du då måste ta fram.

Miljösamverkan Sveriges informationsfolder om processen kring samråd enligt miljöbalken Pdf, 229.2 kB.

Hur går ansökningsprocessen till?

  1. En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med att du som söker tillstånd genomför ett samråd med bland andra Länsstyrelsen.
  2. Nästa steg är att du lämnar in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen (MPD).
  3. MPD skickar vanligen ut ansökan och miljökonsekvensbeskrivning på en kompletteringsremiss till de berörda. Om MPD anser att handlingarna behöver kompletteras så skickar de ett kompletteringsföreläggande till dig.
  4. När handlingarna är kompletta kungör MPD oftast ansökan. Sen skickar de ärendet på remiss till de berörda igen. De berörda ska då bedöma om de anser att ansökan kan beviljas och om särskilda villkor ska beslutas för verksamheten. Du som söker tillstånd får alltid tillfälle att besvara de yttranden som lämnats in i ärendet.
  5. Därefter är det dags för MPD att fatta ett beslut.
Illustration för ansökningsprocessen Pdf, 109.6 kB.

Kontakt