Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Vill du ansöka om tillstånd för en befintlig eller planerad miljöfarlig verksamhet? Du kan lämna in din ansökan till miljöprövningsdelegationen i vår e-tjänst.

E-tjänsterna på den här sidan ingår i en pilot (beta). Om du upplever problem kontakta oss på XXX så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter att samrådet avslutats ska du ta fram din ansökan och miljökonsekvensbeskrivning och lämna in den till miljöprövningsdelegationen. I handlingarna ska du ta hänsyn till de synpunkter som kommit fram under samrådet.

Vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen minst ska innehålla står i miljöbalkens 6 och 22 kap., miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • administrativa uppgifter
 • verksamhetskoder
 • gällande beslut enligt miljöskyddslagen/miljöbalken och andra lagar
 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • beskrivning av bästa möjliga teknik för att minimera miljöpåverkan. Olika alternativ ska redovisas med beskrivning av deras effekter och kostnader
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • information om hushållnings- och kretsloppsfrågor
 • statusrapport och BAT-slutsatser för IED-verksamheter
 • säkerhetsrapport eller handlingsprogram enligt Sevesolagen (SFS 1999:381) för berörda verksamheter
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet
 • lokaliseringsutredning (om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan).

Skicka in ansökan via vår e-tjänst. Du ska också skicka in materialet i pappersformat. Hör med den handläggare som du har kontakt med hur många kopior som behövs.

Om ansökan inte är fullständig så får du veta av miljöprövningsdelegationen vilka kompletteringar som behövs.

Kungörelse av ansökan

När ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta så kungör Miljöprövningsdelegationen (MPD) dem i ortstidningarna och på Länsstyrelsens webbplats. Du som söker tillstånd står för kostnaden för kungörelsen. MPD skickar även handlingarna på remiss till de berörda. De har då möjlighet att lämna synpunkter, till exempel rörande om ansökan kan beviljas eller om det behövs några särskilda villkor för verksamheten. Du som söker tillstånd får möjlighet att bemöta de yttranden som kommer in.

Beslut

Det är MPD som beslutar i ärendet. De som berörs av beslutet kan överklaga det till mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör vem som berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Hur går ansökningsprocessen till?

 1. En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med att du som söker tillstånd genomför ett samråd med bland andra Länsstyrelsen.
 2. Nästa steg är att du lämnar in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen (MPD).
 3. MPD skickar vanligen ut ansökan och miljökonsekvensbeskrivning på en kompletteringsremiss till de berörda. Om MPD anser att handlingarna behöver kompletteras så skickar de ett kompletteringsföreläggande till dig.
 4. När handlingarna är kompletta kungör MPD oftast ansökan. Sen skickar de ärendet på remiss till de berörda igen. De berörda ska då bedöma om de anser att ansökan kan beviljas och om särskilda villkor ska beslutas för verksamheten. Du som söker tillstånd får alltid tillfälle att besvara de yttranden som lämnats in i ärendet.
 5. Därefter är det dags för MPD att fatta ett beslut.
Illustration för ansökningsprocessen Pdf, 109.6 kB.

Kontakt