BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230508T124358Z DESCRIPTION:Sverige räknas som en av världens mest demokratiska länder. Samtidigt lyfts oro för den demokratiska utvecklingen\, minskat valdeltag ande\, påverkanskampanjer och minskad tillit till myndigheter. Hur ser de t egentligen ut och vad kan vi göra i våra roller för att stärka demok ratin?\nNär? Den 26 maj klockan 08.30-09.00.\nVad? En kort föreläsning om det vi vet idag utifrån aktuell forskning. Därefter dialog om aktuell a frågor. Ställ gärna din fråga i förväg via Länsstyrelsens webbpla ts:\nForum social hållbarhet den 26 maj \nDemokrati handlar om det vi bestämmer till sammans\, att det sker med jämlika villkor och att alla får vara med och påverka. Det handlar också om att vi är lika inför lagen och att män skliga rättigheter som åsiktsfrihet och yttrandefrihet respekteras.\nÄv en om demokratin är stark i Sverige finns det utmaningar som vi måste ha ntera. Under denna föreläsning fördjupar vi oss i några av dessa utman ingar. Vi lyfter bland annat valdeltagande\, valförnekare\, påverkanskam panjer och social tillit. Vi för en dialog om hur vi i våra roller kan m öta utmaningarna och bidra till att stärka demokratin.\nMålgrupp? Perso ner som arbetar med social hållbarhet och demokrati inom kommun\, region\ , myndighet och civilsamhälle.\nMedverkande? Magnus Hagevi\, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet\, Carin Lamme Lindh\, Länsstyrelse n Kronoberg och Moa Brändström\, Länsstyrelsen Kalmar län.\nHur? Du be höver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zoom-länken den 26 maj kloc kan 08.30 för att följa med i samtalet.\nAnslut via Zoom \nKontakt? Moa Brändström\, Länsstyrelsen Kalma r län på moa.brandstrom@lansstyrelsen.se eller 010-223 84 61. Carin Lamme Lindh\, Länsstyrelsen Kronobe rg på carin.lamme.lindh@lansstyrelsen.se eller 010 223 71 48.\nForum social hållbarhet är digitala\, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län\, L änsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Temat är olika sakområd en inom social hållbarhet\, och syftet med forumet är att skapa en möte splats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Denna gång har det sin utgångspunkt i frågor som rör demokrati.\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230526T090000 DTSTAMP:20230508T124358Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230526T083000 LAST-MODIFIED:20230508T124358Z LOCATION:Zoom PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: En ifrågasatt demokrati och hot mot vissa funktioner i det offentliga samhället TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D049D485BB81D901000000000000000 0100000008C19ADDBB0B6D74F9244A8928278575F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Sverige rä\;knas som en av vä\;rldens mest demokratiska lä\;nder. Samtidigt lyfts oro fö\;r den demokrat iska utvecklingen\, minskat valdeltagande\, på\;verkanskampanjer och minskad tillit till myndigheter. Hur ser det egentligen ut och vad kan vi gö\;ra i vå\;ra roller fö\;r att stä\;rka demokratin?

Nä\;r? \;Den \;26 maj klock an 08.30-09.00.

Vad? \;En kort fö\;relä\;sni ng om det vi vet idag utifrå\;n aktuell forskning. Dä\;refter dia log om aktuella frå\;gor. Stä\;ll gä\;rna din frå\;ga i fö\;rvä\;g via Lä\;nsstyrelsens webbplats:

Forum social hå\;llbarhet den 26 maj

Dem okrati handlar om det vi bestä\;mmer tillsammans\, att det sker med j& auml\;mlika villkor och att alla få\;r vara med och på\;verka. D et handlar också\; om att vi ä\;r lika infö\;r lagen och att mä\;nskliga rä\;ttigheter som å\;siktsfrihet och yttrandefrih et respekteras.

Ä\;ven om demokratin ä\;r stark i Sverige finns d et utmaningar som vi må\;ste hantera. Under denna fö\;relä\;s ning fö\;rdjupar vi oss i nå\;gra av dessa utmaningar. Vi lyfter bland annat valdeltagande\, valfö\;rnekare\, på\;verkanskampanjer och social tillit. Vi fö\;r en dialog om hur vi i vå\;ra roller kan mö\;ta utmaningarna och bidra till att stä\;rka demokratin.

M&ar ing\;lgrupp? \;Personer som arbetar med social h&a ring\;llbarhet och demokrati inom kommun\, region\, myndighet och civilsam hä\;lle.

Medverkande? \;Magnus Hagevi\, professo r i statsvetenskap vid Linné\;universitetet\, Carin Lamme Lindh\, Lä\;nsstyrelsen Kronoberg och Moa Brä\;nds trö\;m\, Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n.

Hur?& nbsp\;Du behö\;ver inte fö\;ranmä\;la dig\, bara anslut via Zo om-lä\;nken den 26 maj klockan 08.30 fö\;r att fö\;lja med i s amtalet.

Anslut \;via Zoom

Kontakt? \;M oa Brä\;ndströ\;m\, Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n på\;  \;moa.brandstrom@lansstyrelsen.se \;eller 010- 223 84 61. Carin Lamme Lindh\, Lä\;nsstyrels en Kronoberg på\; \;carin.lamme.lindh@lansst yrelsen.se \;eller 010 223 71 48.

Forum social hå\;llbarhet ä\;r digitala\, kunskapshö\;jand e inslag i samverkan mellan Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n\, Lä\ ;nsstyrelsen Kronoberg och Linné\;universitetet. Temat ä\;r olik a sakområ\;den inom social hå\;llbarhet\, och syftet med forumet ä\;r att skapa en mö\;tesplats fö\;r kunskapsbyte mellan fors kning\, teori och praktik. Denna gå\;ng har det sin utgå\;ngspun kt i frå\;gor som rö\;r \;demokrati.

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR