BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231121T081908Z DESCRIPTION:Vi lever i en tid när krig och konflikter har kommit nära. De t här seminariet tar upp den viktiga frågan om fred kopplat till social hållbarhet. Frågor som lyfts är: Vilka förutsättningar kan vara vikti ga för hållbar fred? Hur kan det vara relevant för oss i arbetet med so cial hållbarhet? Ta en kopp och lyssna in!\nTillsammans med Manuela Nilss on\, docent i freds- och utvecklingsstudier på Linnéuniversitet\, kommer vi att titta närmare på den fredsbyggande processen i Colombia och vad vi kan lära oss av den. Hon kommer att berätta om sina studier\, kopplin gen mellan fred och social hållbarhet samt vad forskningen säger om vikt iga förutsättningar för en hållbar fred.\nNär? Fredag den 15 december klockan 08.30–09.00\nMålgrupp? Du som arbetar med eller är intressera d av frågor inom social hållbarhet\, demokrati och delaktighet i en komm un\, region\, myndighet eller i civilsamhället.\nHur deltar jag? Du behö ver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zoom-länken klockan 08.30 för att följa med i samtalet.\nAnslut via Zoom \nPasscode: 474508\nVi medv erkar!\n* Manuela Nilsson\, docent i freds- och utvecklingsstudier\, Linn éuniversitet\n* Mariah Andersson\, Länsstyrelsen Kronobergs län\n* Moa Brändström\, Länsstyrelsen Kalmar län\nLäs mer om tillfället på Lä nsstyrelsens webbplats \nForum social hållbarhet är digit ala\, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar lä n\, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Temat är olika sako mråden inom social hållbarhet\, och syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Utgån gspunkt för detta tillfälle är kopplingen mellan fred och social hållb arhet.\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231215T090000 DTSTAMP:20231121T081908Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231215T083000 LAST-MODIFIED:20231121T081908Z LOCATION:Zoom PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Så hänger fred och social h ållbarhet ihop TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0CAFBC75B1CDA01000000000000000 0100000000E1A233A0E51614E926A5F9AB18FB624 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n< !--[if gte mso 9]>\n\n\n

Vi lever i en tid nä\;r krig och konfl ikter har kommit nä\;ra. Det hä\;r seminariet tar upp den viktiga frå\;gan om fred kopplat till social hå\;llbarhet. Frå\;gor som lyfts ä\;r: Vilka fö\;rutsä\;ttningar kan vara viktiga f& ouml\;r hå\;llbar fred? Hur kan det vara relevant fö\;r oss i arb etet med social hå\;llbarhet? Ta en kopp och lyssna in!

Till sammans med Manuela Nilsson\, docent i freds- och utvec klingsstudier på\; Linné\;universitet\, kommer vi att ti tta nä\;rmare på\; den fredsbyggande processen i Colombia och vad vi kan lä\;ra oss av den. Hon kommer att berä\;tta om sina studie r\, kopplingen mellan fred och social hå\;llbarhet samt vad forskning en sä\;ger om viktiga fö\;rutsä\;ttningar fö\;r en hå \;llbar fred.

< strong> Nä\;r? \;Fredag den 15 december klockan 08.30& #8211\;09.00

M å\;lgrupp? \;Du som arbetar med eller ä\; r intresserad av frå\;gor inom social hå\;llbarhet\, demokrati o ch delaktighet i en kommun\, region\, myndighet eller i civilsamhä\;ll et.

Hur deltar jag? \;Du behö\;ver inte fö\; ranmä\;la dig\, bara anslut via Zoom-lä\;nken klockan 08.30 fö \;r att fö\;lja med i samtalet.

Ans lut via Zoom
Passcode: 474508< /span>

Vi medverkar!

  • Manuela Nilsson\, docent i freds- och utvecklingsstudier\, Linn&e acute\;universitet
  • Mariah Andersson\, Lä\;nssty relsen Kronobergs lä\;n
  • Moa Brä\;ndströ \;m\, Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n

Lä\;s mer om tillfä\;llet på\; Lä\;nsstyrelsens w ebbplats

Forum social hå\;llba rhet ä\;r digitala\, kunskapshö\;jande inslag i samverkan mellan L ä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n\, Lä\;nsstyrelsen Kronoberg och Li nné\;universitetet. Temat ä\;r olika sakområ\;den inom soci al hå\;llbarhet\, och syftet med forumet ä\;r att skapa en mö \;tesplats fö\;r kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik.&nb sp\;Utgå\;ngspunkt fö\;r detta tillfä\;lle ä\;r kopplinge n mellan fred och social hå\;llbarhet.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR