BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240627T074220Z DESCRIPTION:"Män och kvinnor ska ha samma makt att forma sina liv" – det är målet för jämställdhetspolitiken och för all offentlig verksamhe t. Men hur går det för oss i Sverige och i Kalmar län att nå dit? Väl kommen till årets regionala jämställdhetsdag i Kalmar län.\nMålgrupp\ nDu som är förtroendevald eller chef i Kalmar län och du som arbetar me d sociala hållbarhetsfrågor och jämställdhet inom kommun\, förbund\, region\, myndighet och näringsliv.\nProgram på Länsstyrelsens webbplats \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240826T163000 DTSTAMP:20240627T074221Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240826T130000 LAST-MODIFIED:20240627T074220Z LOCATION:Digitalt via Teams. Länk skickas ut till anmälda deltagare PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Regional jämställdhetsdag: Ojämna insatser med lära nde exempel TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060B2C6FC75C8DA01000000000000000 010000000CC25777FAC65824B9720AB359EF29587 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

"\;Mä\;n och kv innor ska ha samma makt att forma sina liv"\; –\; det ä\;r m& aring\;let fö\;r jä\;mstä\;lldhetspolitiken och fö\;r all offentlig verksamhet . Men hur gå\;r det fö\;r oss i Sverige och i Kalmar lä\;n att nå\; dit? Vä\;lkommen till å\;rets regionala < span class=SpellE>jä\;mstä\;lldhetsdag i Kalmar lä\;n.< /span>

< p class=MsoNormal style='margin-top:14.4pt\;mso-outline-level:2'>Må\;lgrupp

Du som ä\;r fö\;rtroendevald eller chef i Kalmar l&au ml\;n och du som arbetar med sociala hå\;llbarhetsfrå\;gor och j ä\;mstä\;lldhet inom kommun\, fö\;rbund\, region\, myndighet o ch nä\;ringsliv.

Program på\; Lä\;nsstyrelsens webbplats

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR