BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240227T083346Z DESCRIPTION:Ta tillfället i akt och lyssna till Torun Elsrud den 22 mars! Hon kommer att prata om hur många avslag och långvarig\, otrygg väntan påverkar människors förmåga att känna tillhörighet\, hopp och framti dstro. Torun är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Linné universitetet.\nWebbinariet mynnar ut i ett samtal med Ewa Jonsson och Zey nab Mohamed från länsstyrelserna om vad samhällets aktörer kan göra f ör att motverka denna utsatthet.\nNär?\nFredag 22 mars klockan 08.30-09. 00.\nMålgrupp?\nDu som arbetar med eller är intresserad av frågor inom social hållbarhet i en kommun\, region\, myndighet eller i civilsamhälle t.\nHur deltar jag?\nDu behöver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zo om-länken klockan 08.30 för att följa med i samtalet.\nAnslut till möt et i Zoom \nVi medverkar!\n* Torun Elsrud\, docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversi tetet.\n* Ewa Jonsson\, Länsstyrelsen i Kronobergs län.\n* Zeynab Mohame d\, Länsstyrelsen Kalmar län.\nForum social hållbarhet är digitala\, k unskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län\, Lä nsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet. Temat är olika sak områden inom social hållbarhet\, och syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Utgå ngspunkt för detta tillfälle är forskning inom migrationsområdet.\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240322T090000 DTSTAMP:20240227T083346Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240322T083000 LAST-MODIFIED:20240227T083346Z LOCATION:Zoom PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Vill du veta mer om forskning inom migrationsområdet – och vad samhällets aktörer kan göra för a tt motverka utsatthet? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070F981F4C352DA01000000000000000 010000000FBF1346B22EB9948BC32F81BBC1FFFDB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
< p class=bread>Ta tillfä\;llet i akt och lyssna till Torun Elsrud den 22 mars! Hon kommer att prata om \;hur&nb sp\;må\;nga avslag och lå\;ngvarig\, otrygg vä\;ntan på \;verkar mä\;nniskors fö\;rmå\;ga att kä\;nna tillhö\ ;righet\, hopp och framtidstro. \;Torun ä\;r docent i sociologi oc h lektor i socialt arbete vid Linné\;universitetet.

Webbinariet mynnar ut i ett samtal med Ewa Jonsson o ch Zeynab Mohamed frå\;n lä\;nsstyrelserna om vad samhä\;llet s aktö\;rer kan gö\;ra fö\;r att motverka denna utsatthet.

Nä\;r?

Fredag 22 mars klockan 08.30-09.00.

M&ari ng\;lgrupp?

Du som arbetar med eller ä\;r intress erad av frå\;gor inom social hå\;llbarhet i en kommun\, region\, myndighet eller i civilsamhä\;llet.

Hur deltar jag?

Du behö\;ver inte fö\;r anmä\;la dig\, bara anslut via Zoom-lä\;nken klockan 08.30 fö\ ;r att fö\;lja med i samtalet.

Anslut till mö\;tet i Zoom

Vi medverkar!

  • Torun Elsrud\, docent i s ociologi och lektor i socialt arbete vid Linné\;universitetet.< /o:p>
  • Ewa Jonsson\, Lä\;nsstyrelsen i Kronobergs lä\;n .
  • Zeynab Mohamed\, Lä\;nsstyrelsen Kalmar l&aum l\;n.

Forum social hå\;llbar het ä\;r digitala\, kunskapshö\;jande inslag i samverkan mellan L& auml\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n\, Lä\;nsstyrelsen i Kronobergs l&au ml\;n och Linné\;universitetet. Temat ä\;r olika sakområ\;d en inom social hå\;llbarhet\, och syftet med forumet ä\;r att ska pa en mö\;tesplats fö\;r kunskapsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Utgå\;ngspunkt fö\;r detta tillfä\;lle ä\;r for skning inom migrationsområ\;det.

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR