BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231219T100343Z DESCRIPTION:Lyssna in årets första Forum social hållbarhet! Där får du veta mer om ett lokalt uppföljningsarbete som görs i Kronoberg med stö d i befintliga data\, tillsammans med Linnéuniversitetet. Utgångspunkten är från Region Kronobergs undersökning Barn och ungdomars hälsa och l evnadsvanor i Kronobergs län.\nNär? Fredag den 26 januari klockan 08.30 –09.00\nKronobarnsmodellen bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för en god uppväxt. Tillsammans med Mats Anderberg\, docent i socialt arbete på Linnéunivers itet\, kommer vi under en halvtimme att få veta mer om arbetet som pågå r kring uppföljning av barn och ungas välbefinnande i Kronoberg och vad vi kan lära oss av det. Arbetet utgår från självrapporterade svar om h älsa och välbefinnande från elever i årskurs 8.\nMålgrupp? Du som arb etar med eller är intresserad av frågor inom social hållbarhet\, barn o ch unga i en kommun\, region\, myndighet eller i civilsamhället.\nHur del tar jag? Du behöver inte föranmäla dig\, bara anslut via Zoom-länken k lockan 08.30 för att följa med i samtalet.\nAnslut till Zoom \nVi medv erkar!\n* Mats Anderberg\, docent i socialt arbete\, Linnéuniversitet\n* Helena Nilsson\, Länsstyrelsen i Kronobergs län\n* Agnes Mitsialos\, Lä nsstyrelsen Kalmar län\nVill du läsa på lite innan? Ta del av rapporten som Mats kommer prata om:\nLäs rapporten Att sätta hjulet i rullning (l nu.se) \nForum social hållbarhet är dig itala\, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar l än\, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet. Temat är olika sakområden inom social hållbarhet\, och syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning\, teori och prakt ik. Utgångspunkt för detta tillfälle är systematiskt arbete med barn o ch ungas välbefinnande.\nForum social hållbarhet: Om uppföljning av bar n och ungas välbefinnande utifrån Kronobarnsmodellen | Länsstyrelsen Ka lmar (lansstyrelsen.se) \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240126T090000 DTSTAMP:20231219T100343Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240126T083000 LAST-MODIFIED:20231219T100343Z LOCATION:Digitalt (Zoom) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Forum social hållbarhet: Om uppföljning av barn och u ngas välbefinnande utifrån Kronobarnsmodellen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020B0D7C56A32DA01000000000000000 01000000085493C7634277347BC343FF32B558F96 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Lyssna in å\;rets f& ouml\;rsta Forum social hå\;llbarhet! Dä\;r få\;r du veta me r om ett lokalt uppfö\;ljningsarbete som gö\;rs i Kronoberg med st ö\;d i befintliga data\, tillsammans med Linné\;universitetet. U tgå\;ngspunkten ä\;r frå\;n Region Kronobergs undersö\;k ning \;Barn och ungdomars hä\;lsa och levnadsvanor i Kronoberg s lä\;n.

Nä \;r? \;Fredag den 26 januari klockan 08.30–\; 09.00

Kronobarnsmodellen bygger p&ar ing\; att alla barn och unga i Kronoberg ska få\; likvä\;rdiga oc h jä\;mlika fö\;rutsä\;ttningar fö\;r en god uppvä\;xt . Tillsammans med Mats Anderberg\, docent i socialt arbete på\; Linn& eacute\;universitet\, kommer vi under en halvtimme att få\; veta mer om arbetet som på\;gå\;r kring uppfö\;ljning av barn och ung as vä\;lbefinnande i Kronoberg och vad vi kan lä\;ra oss av det. A rbetet utgå\;r frå\;n sjä\;lvrapporterade svar om hä\;ls a och vä\;lbefinnande frå\;n elever i å\;rskurs 8.

Må\;lgrupp? \;D u som arbetar med eller ä\;r intresserad av frå\;gor inom social hå\;llbarhet\, barn och unga i en kommun\, region\, myndighet eller i civilsamhä\;llet.

Hur deltar j ag? \;Du behö\;ver inte fö\;ranmä\;la dig\, bara anslut via Zoom-lä\;nken klockan 08.30 fö\;r att fö \;lja med i samtalet.

Anslut till Zoom

Vi medverkar!< span style='font-size:8.5pt\;font-family:"Verdana"\,sans-serif\;color:blac k'>

  • Mats Anderberg\, docent i socialt arbete\, Linné\;universitet
  • Helena Nilsson\, Lä\;nsstyrelsen i Kronobergs lä\;n
  • Agnes Mi tsialos\, Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n

Vill du lä\;sa på\; lite innan?  \;Ta del av rapporten som Mats kommer prata om:

Lä\;s rapporten Att sä\;tta hjulet i rullnin g (lnu.se)

Forum social hå\;llbarhet ä\;r digitala\, kunskapshö \;jande inslag i samverkan mellan Lä\;nsstyrelsen Kalmar lä\;n\, L ä\;nsstyrelsen i Kronobergs lä\;n och Linné\;universitetet. Temat ä\;r olika sakområ\;den inom social hå\;llbarhet\, och syftet med forumet ä\;r att skapa en mö\;tesplats fö\;r kunsk apsbyte mellan forskning\, teori och praktik. Utgå\;ngspunkt fö\; r detta tillfä\;lle ä\;r systematiskt arbete med barn och ungas v& auml\;lbefinnande.

Forum social h&ari ng\;llbarhet: Om uppfö\;ljning av barn och ungas vä\;lbefinnande u tifrå\;n Kronobarnsmodellen | Lä\;nssty relsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR