Restaurera en äng

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag till Restaurera en äng

Vill du bevara ängens speciella växter och en del av det gamla kulturlandskapet? Vill du gynna fjärilar och bin eller bara få en vackrare miljö? Det finns många goda skäl att restaurera eller skapa en slåtteräng!

Minskat bete och slåtter med igenväxning av slåtterängar och naturbetesmarker som följd är bland de viktigaste orsakerna till att arter hamnar på Sveriges rödlista för hotade arter. Över 700 av de hotade arterna i Dalarna finns i jordbrukslandskapet.

Här presenteras lite tips och råd till dig som vill göra en insats för att motverka denna negativa trend genom att förbättra skötseln av din äng, restaurera en äng eller skapa en ny ängsliknande mark. Råden och beskrivningarna utgår från förhållandena i Dalarna

Kontakt