Bostadsmarknadsanalys 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport
Fasad av höghus

Rapporten redovisar lägesbild och trender, samt kommenterar länets bostadsmarknad. Den utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen och är en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Bedömningar och lägesbilder i denna rapport kommer från kommunernas svar på Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät 2021 (BME 2021). Den regionala bostadsmarknadsenkäten skickas årligen ut till samtliga 290 kommuner och besvaras senast under januari.

Årets bostadsmarknadsanalys har vi valt att presentera som en Story Map men den finns även tillgänglig via Länsstyrelsens rapportserie med nummer 2021:05

Kontakt

Frida Ryhag

Länsarkitekt