Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2020:05
Diarienummer:
425-2881-2020
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport
En snötäckt väg där en lastbil åker längst fram i en bilkö.

År 2018 fick alla länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Planen har tagits fram
under 2018-2019 och arbetet har skett i dialog med Energimyndigheten och
Trafikverket.

Att ha en väl utbyggd infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
skapar möjligheter att påskynda omställningen i transportsektorn. Det nationella målet är att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med 70 % till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet behöver transporterna och fordonen effektiviseras och fordon och bränslen byta ut.

I Dalarna, som är ett landsbygds län, finns fler bilar än genomsnittet i landet och körsträckan per person och bil är längre. Eftersom det i dagsläget är svårt att få till en kostnadseffektiv kollektivtrafik på landsbygden kommer bilen inom en överskådlig framtid fortsatt vara viktig för tillgängligheten för länets innevånare. Effektivisering av fordon samt utbyte av fordon och bränslen antas ha stor betydelse för länets möjligheter att bidra till det nationella målet.

Kontakt