Rapport över miljömålsindikatorn Räkna q i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:02

Diarienummer: 436-2478-2020

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Framsida av rapporten 2020:02

I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner
ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärden i den byggda miljön. Den
nya lagen gav kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser
införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Projekt Räkna q bedrivs av länsstyrelsernas
gemensamma miljömålsarbete inom RUS (Regional utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet) och är en indikator för miljömålet God
bebyggd miljö.
Inom ramen för projektet Räkna – q har länsstyrelserna granskat samtliga
detaljplaner och områdesbestämmelser, från 1987 och framåt, med avseende
på skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Samtliga
sådana byggnader med bestämmelser har registrerats i en geodatabas där de
har prickats in på en karta och registrerats tillsammans med grundläggande
administrativa uppgifter.
Samtliga län, förutom Stockholms län, har genomfört indikatorn i och
med Dalarnas färdigställande under 2020. Resultatet kommer ligga till
grund för indikatorn q-märkt på www.miljomal.se. Projektet har pågått
mellan april 2018 och januari 2020 och samtliga detaljplaner och
områdesbestämmelser som vunnit laga kraft mellan 1/1 1987 och 31/12
2017 är registrerade.
Det innebär att 100 % av den utpekade värdefulla kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen är identifierad vid projektets färdigställande. 7992 punkter är
registrerade i Dalarnas län. I länet finns 15 kommuner som alla har fått
registrerade punkter i projektet.
Dessa är fördelade på 174 skyddsbestämmelser, 1099 rivningsförbud och
5355 varsamhetsbestämmelser.

Kontakt