Rapport över miljömålsindikatorn Räkna q i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:02
Diarienummer:
436-2478-2020
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten 2020:02

I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärden i den byggda miljön. Den nya lagen gav kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Projekt Räkna q bedrivs av länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete inom RUS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och är en indikator för miljömålet God bebyggd miljö.

Inom ramen för projektet Räkna – q har länsstyrelserna granskat samtliga detaljplaner och områdesbestämmelser, från 1987 och framåt, med avseende på skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Samtliga sådana byggnader med bestämmelser har registrerats i en geodatabas där de har prickats in på en karta och registrerats tillsammans med grundläggande administrativa uppgifter.

Samtliga län, förutom Stockholms län, har genomfört indikatorn i och med Dalarnas färdigställande under 2020. Resultatet kommer ligga till grund för indikatorn q-märkt på www.miljomal.se. Projektet har pågåttmellan april 2018 och januari 2020 och samtliga detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft mellan 1/1 1987 och 31/12 2017 är registrerade.

Det innebär att 100 % av den utpekade värdefulla kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är identifierad vid projektets färdigställande. 7992 punkter är registrerade i Dalarnas län. I länet finns 15 kommuner som alla har fått registrerade punkter i projektet. Dessa är fördelade på 174 skyddsbestämmelser, 1099 rivningsförbud och
5355 varsamhetsbestämmelser.

Kontakt