Livsmedelskedjan i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:09
Diarienummer:
7509-2019
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Livsmedelskedjan i Dalarnas län

Rapporten beskriver livsmedelskedjan i Dalarna med värdekedjor, produktion, sysselsättning, jordbruksmarkens användning och självförsörjning.

Produktionsvärdet i livsmedelskedjan har ökat de senaste tio åren, vilket är i linje med målet fastlagt i den regionala livsmedelsstrategin.

I Dalarna är mjölk, nötkött, spannmål och potatis de stora produktionsgrenarna och det är också där självförsörjningsgraden är högst. Dalarna har goda odlingsförutsättningar för produktion med gräsmarker som ger foder till kor och odlingsslätter kring Dalälven för växtodling så som spannmål och potatis. Andra produktionsgrenar har en förhållandevis liten produktion men goda förutsättningar för att öka. Det gäller exempelvis gris och kyckling.

Livsmedelskedjan sysselsätter nästan 10 000 personer i länet. De flesta heltidsarbetstillfällen finns i den senare delen av kedjan, som handel, restaurang och storkök. Inom jordbruket arbetar drygt 5000 personer, men omräknat till heltid blir det ca 1500 arbetstillfällen.

Kontakt