Hotade insekter i Dalarnas lövskogsområden

Om publikationen

Löpnummer:
2020:07
Diarienummer:
511-2344-2017
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
130
Publikationstyp:
Rapport
Lövträd i en solig skog

Lars-Ove Wikars har på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna inventerat ett trettiotal lövrika områden spridda i sydöstra halvan av länet.

Under lång tid har skogsbruket varit inriktad på barrträdsproduktion vilket missgynnat lövträden. Den låga tillgången på lövträd har fått stora negativa konsekvenser för skogarnas biologiska mångfald.

I åtgärdsprogrammen för hotade arter på asp i Norrland och björklevande vedskalbaggar i Norrland, ingår arter som även är intressanta att leta efter i Dalarnas län. Det gäller till exempel aspbarkgnagare, större svartbagge och nordlig blombock. Dessutom behövs mer kunskap om vilka arter som överhuvudtaget finns i Dalarnas lövdominerade skogar. Till exempel behöver vi undersöka hur nya lövskogsmiljöer som uppstått i närheten till odlingsmarkerna kan fungera som livsmiljö för naturvårdsarter.

Resultaten av inventeringen är ett viktigt underlag i Länsstyrelsens fortsatta arbete med att bevara värdefulla lövrika skogsmiljöer till exempel i framtagandet av så kallade värdetrakter bestående av lövträd. En värdetrakt är en del av ett landskap där det finns högre naturvärden och där samverkan i form av hänsynsfullt brukande och skydd är extra angeläget.

Kontakt