Bostadsmarknad i Dalarna 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:08
Diarienummer:
405-8302-2020
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan för rapporten. Bild på röda hus med vita knutar i en sluttning.

Länsstyrelsen ska enligt sitt uppdrag verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Denna regionala analys är en rapportering av läget på bostadsmarknaden som länsstyrelserna årligen har i uppdrag av regeringen att ta fram. Årets rapport baseras på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten. Länsstyrelsen i Dalarnas län vill rikta ett tack till länets kommuner som tagit sig tid och besvarat enkäten. Tillsammans ger ni en samlad bild av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna regionala rapport lämnas till Boverket och ger tillsammans med övriga läns regionala sammanställningar en grund för de bedömningar som görs på nationell nivå.

Länsstyrelserna har även sedan 2012 haft flertalet regleringsbrevsuppdrag som på olika sätt har berört hemlöshet, att förebygga och motverka vräkningar och att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll. Enligt regleringsbrevsuppdrag B3 2020 ska länsstyrelserna stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget, som pågår under innevarande år, i nästa års bostadsmarknadsanalys.

Värt att understryka är att underlaget inför årets rapport baseras på uppskattningar och siffror beräknade utifrån 2019 års uppgifter. Det vill säga innan pandemin med coronaviruset covid-19 bröt ut. Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är idag svårt att ha en uppfattning om. Det är sannolikt att den bland annat kommer att påverka bostadsbyggandet, hushållens förmåga att tillgodose sina bostadsbehov och därmed också hemlösheten och inträdet på bostadsmarknaden. Årets bostadsmarknadsrapport från Länsstyrelsen i Dalarnas län ska därför förstås med bakgrunden att den baseras på uppgifter innan pandemin.

Kontakt