2020:12 Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapporten Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län

Syftet med denna förvaltningsplan är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av klövviltarterna älg, kronhjort och vildsvin. De tillhör alla landets naturliga fauna och ska bevaras långsiktigt samtidigt som de ska förvaltas med hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

Klövviltförvaltningen ska vara adaptiv och ekosystembaserad när det gäller älg och kronvilt, vilket, bland annat, innebär att förvaltningen ska sätta kvalitativa och kvantitativa mål för dessa viltstammar utifrån skadenivåer i jord- och skogsbruk och med hänsyn till rovdjurens påverkan. Målen uppnås via den årliga planerade avskjutningen. För vildsvin vilar ansvaret för förvaltningsåtgärderna idag på de lokala markägarna och jägarna.

Förvaltningsplanen innehåller råd och kunskap om de olika arterna och deras särart, råd för samförvaltning av klövvilt, samt regionala kvalitativa målsättningar för älg och regionala rekommendationer för förvaltningen av kronhjort och vildsvin. Här finns också texter som förklarar olika organisationers och myndigheters roller i förvaltningen av de olika viltslagen, samt en årsplan för arbetet med älgförvaltningen i älgförvaltnings- och älgskötselområden.

Kontakt