2020:03 Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster

Om publikationen

Löpnummer: 2020:03

Diarienummer: 567-4620-2019

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 118

Publikationstyp: Rapport

Framsida till rapport 2020:03 med vy över vatten och en sluttning med röda hus med vita knutar

God kvalitet på dricksvatten och hållbart omhändertagande av avloppsvatten
är viktiga pusselbitar i samhällsplaneringen för att människor ska ha en bra
hälsa och miljön skyddas.
Varje kommun har skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning till
dem som, i ett större sammanhang, har behov av det utifrån skydd för människors
hälsa eller miljön.
Kommunen kan få stöd av Länsstyrelsen i sitt strategiska arbete med långsiktiga
vatten- och avloppsplaner. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över att
kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt lagstiftningen.
Denna rapport har tagits fram för att vara ett stöd för kommunerna i deras
långsiktiga vatten- och avloppsplanering och i utvecklingen av VA-planer.
En fullständig bedömning av ett områdes behov av allmänna vattentjänster
kräver ett flertal kunskapsunderlag och god lokalkännedom.

Kontakt