Kvinnor och män i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Kvinnor och män i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv

Denna rapport togs fram inom ramen för projektet Jämställd Regional Tillväxt på Region Dalarna och publicerades första gången år 2018.

Under år 2019 reviderades denna rapport, dels för att ytterligare förbättra några delar i rapporten, dels för att kunna uppdatera vissa diagram med nyare statistik, men också för att bättre beskriva den länsgemensamma
samverkan som pågår i Dalarna.

Rapporten utgår från de jämställdhetspolitiska målen och i Dalarna har det arbetet konkretiserats i den jämställdhetsstrategi som Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram i samverkan med flera aktörer i länet och i den
avsiktsförklaring som följde på det arbetet.

Avsiktsförklaringen – Makt & Möjligheter, För ett jämställt Dalarna – Avsiktsförklaring 2018-2020, har undertecknats av Almi, Företagarna, Dalaidrotten, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Skatteverket, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Skogsstyrelsen, Region Dalarna, Landstinget Dalarna (numera Region Dalarna), Polismyndigheten Region Bergslagen, Länsstyrelsen Dalarna, Kriminalvårdsmyndigheten samt Dalarnas Bildningsförbund där dessa organisationer förbinder sig att arbeta utifrån intentionerna i jämställdhetsstrategin. Dessa organisationer finns representerade i en arbetsgrupp som regelbundet träffas för att kommunicera, följa upp och utvärdera hur arbetet fortskrider.

Kontakt