2019:02 Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län reviderad version 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019-02

Diarienummer: 511-680-2019

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2019-02

Den nationella strategin för formellt skydd av skog reviderades år 2017. Detta dokument utgör en motsvarande uppdaterad regional strategi för formellt skydd för Dalarnas län, vilken har tagits fram i linje med den nationella strategin. Fokus i beskrivningarna ligger på de delar som är specifika för länet. Med formellt skydd menas här naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Rapporten har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen, Dalarnas distrikt.

Kontakt