Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten - flygbild över ett landskap

Här är Dalarnas läns första version av den regionala handlingsplan för Grön Infrastruktur.

Det är en plan sprungen ur det faktum att biologisk mångfald är en grundförutsättning för naturens möjlighet att leverera ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Frågan som ställs är hur detta kan göras på ett effektivt sätt.

Det uppdrag som regeringen formulerat som ett svar på frågan är att regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska tas fram. Dalarnas handlingsplan baseras på geografisk information som beskriver länet. Utifrån beskrivningar identifieras utveckling och trender. Förslag på insatsområden och än mer specifikt åtgärder är formulerade.

Handlingsplanen behöver utvecklas över tid och ajourhållas allteftersom åtgärder blir gjorda. Planen täcker idag inte in alla aspekter som behöver beaktas i strävan att verka för det långsiktigt hållbara länet. Värdet av handlingsplanen kommer att öka desto fler som använder sig av den och som kritiskt granskar och som tillför kunskap och underlag som visar på goda exempel.

Kontakt