Låsbräken i Dalarna - Länsplan för fyra rödlistade Botrychium-arter i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2018:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Rapport
Bild på den lilla ormbunken låsbräken

Låsbräknar av släktet Botrychium är små ormbunksväxter som förekommer i hävdade marker. Som ett led i att förbättra kunskapen och bevarandestatusen har åtgärdsprogram tagits fram för fyra av låsbräkenarterna – dvärglåsbräken, nordlåsbräken, rutlåsbräken och topplåsbräken. Gemensamt för alla arter är att de hotas av igenväxning eller för dålig hävd. Därför har en inventering av alla sentida förekomster gjorts för att få till skötselåtgärder som röjning, bete och slåtter på de aktuella platserna.

Dalarna har ett högt antal låsbräkenarter. Detta kan förklaras av den stora variationen av naturtyper som länet uppvisar, vilket delvis beror på länets karaktär av gränsland mellan nordlig och sydlig natur.

Fortsatt övervakning, skötsel och rådgivning är viktiga steg för att nå målet att förekomsterna ska uppnå en gynnsam bevarandestatus. Arbetet är en del av Länsstyrelsen arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och bidrar till att nå miljömålen ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt