Brandinsekter i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2018:09
Diarienummer:
502-6642-2018
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten som visar en bild på en brunnen skog

Bränd skog är en livsnödvändig miljö för många hotade organismer som lever i taigan. Särskilt bland insekter och svampar finns ett stort antal brandspecialiserade arter och utöver dessa gynnas även många andra arter av brand både på kort och på lång sikt. Som en följd av en effektiv brandbekämpning under det senaste århundradet har förekomsten och utbredningen av skogsbränder minskat starkt.

I arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog.

I den utförda studien presenteras ett jämförande underlag för brandintensitet, hyggesbrännig och bränning av stående bestånd. Resultatet av arbetet är en viktig del av hur vi följer upp de utförda bränningarna för att kunna göra förbättringar i kommande insatser, dels hos Länsstyrelsen samt för andra aktörer. Det bidrar också till arbetet med uppföljning av miljömålet Levande skogar

Kontakt