2017:15 Förvaltningsplan kronhjort Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2017-15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Två kronhjortar i närbild

Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av kronhjort. Kronhjorten tillhör landets fauna och ska därför bevaras långsiktigt och förvaltas med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Förvaltningen av kronhjort ska vara anpassad till rådande lokala ekologiska förutsättningar inom länet och hänsyn ska tas till skadenivåer på skog och jordbruk, rovdjurens påverkan samt övriga klövviltarter.

Förvaltningen av kronhjort ska samtidigt vara adaptiv, det vill säga anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden. Både markägare och jakträttshavare har ansvaret att främja en, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, lämplig utveckling av viltstammarna. Skador av viltet ska i första hand motverkas genom begränsning av viltstammarna och andra förebyggande åtgärder. En lokal samverkan i jakt- och viltvårdsfrågor spelar en viktig roll i viltförvaltningen.

Kontakt