2017:10 Dalarnas lavar och lavlevande svampar

Om publikationen

Löpnummer:
2017-10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
256
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på en lav på en sten

Dalarnas lavar och lavlevande svampar - en kommenterad checklista

Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att samla och sprida kunskap om den biologiska mångfalden i länet. I arbetsuppgifterna ingår att verka för bevarande och skydd av hotade arter och deras livsmiljöer. Bevarandet av den biologiska mångfalden förutsätter att vi känner till vilka arter som finns inom länets gränser och var och hur de förekommer. Tidigare har detaljerade översikter presenterats för rödlistade lavar, men denna checklista är den första totalmönstringen av samtliga lavarter som påträffats i landskapet Dalarna. Här förtecknas dessutom olika svamparter som är knutna till lavar genom olika former av parasitism eller symbios.

Denna förteckning utgör till största delen resultatet av Janolof Hermanssons noggranna efterforskningsarbete.

Arbetet med checklistan för lavar är en viktig del av Länsstyrelsen arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och kommer att bidra med viktig kunskap till uppföljningen av miljömålen och då främst målet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt