2017:01 Dalälvens vattenkraftssystem - Kulturhistorisk beskrivning av vattenkraftverk

Om publikationen

Löpnummer:
2017:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
114
Publikationstyp:
Rapport
Sundborns kraftstation

Rapporten är en sammanställning och byråmässig genomgång av befintligt kunskapsunderlag rörande ett antal utvalda kraftverk och deras kulturhistoria.

Detta arbete har samma geografiska indelning som övriga rapporter inom projektet Hållbar vattenkraft i Daälven (2015-2017). Området innefattar sex delområden. Dessa är Västerdalälven, Österdalälven, Oreälven, Mellersta Dalälven, Runns tillflöden samt Nedre Dalälven.

I rapporten beskrivs 53 kraftverk. Av dessa har 11 byråmässigt bedömts ha mycket höga kulturvärden och 6 ha höga kulturvärden. Förutom de enskilda kraftverken har även området samt delområden översiktligt beskrivits.

Rapporten ingår i rapportserien från projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven som pågick 2015-2017.

Kontakt