2016:14 Fjälltaggsvampar och violgubbar

Om publikationen

Löpnummer:
2016-14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Rapport
Närbild på en svamp på en lavbevuxen mark

Svamparna fjälltaggsvamp och violgubbe hittas då och då i naturskogar i Dalarna. Flera av dessa arter har minskat kraftigt i länet då de är känsliga för ett alltför hårt skogsbruk. Arterna är till stor del rödlistade och har en hög förväntad utdöenderisk i landet.

Detta arbete visar resultaten från inventeringar av aktuella svamplokaler i Dalarna från perioden 2006 till 2010. De mest artrika lokalerna beskrivs var för sig. Nyare fynd efter 2010 har inte tagits med i rapporten. Det visar sig att länet är ganska rikt på värdefulla svamplokaler och dessa lokaler är uppdelade på olika skogstyper som finns här. Flera av dessa värdefulla skogstyper bör uppmärksammas mer i naturvårdssammanhang eftersom de är artrika men också brukade.

Arbetet ingår som en del av Länsstyrelsen Dalarnas arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. De åtgärdsprogram som rör denna inventering är Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar och Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt