2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Om publikationen

Löpnummer:
2016-06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Två svanar som flyger över en blå himmel

Sedan 1998 har årliga fågelinventeringar utförts i hela Sverige, i regi av Lunds universitet, de så kallade standardrutterna (fågeltaxeringen). Denna inventering är numera en samverkan mellan Lunds universitet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna som ett led i miljöövervakningen och en del i arbetet med att nå miljömålen.

Inventeringen i Dalarna utförs i första hand av lokala ornitologer från Dalarnas ornitologiska förening, som varje år tar på sig arbetet med att inventera en eller flera standardrutter med samma metodik, år ut och år in. Resultaten från dessa inventeringar i Dalarna har nu sammanställts så att man kan analysera och få en bild av de regionala förändringarna i miljön samt för att kunna se trender i hur några miljömålsindikatorer utvecklas. Dessutom kan vi se hur fågelfaunan, av cirka 100 vanliga arter, utvecklar sig i länet. Vilka arter ökar, vilka minskar och vilka arter har en stabil utveckling?

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt