2016:03 Fiskar i Dalarna - Förekomst och utbredning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:03
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
263
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-03 Fiskar i Dalarna - Förekomst och utbredning

Denna rapport är ett resultat av den samlade kunskap om fiskarter som finns i Dalarnas län. Den är även en historisk dokumentation av hur utvecklingen av fiskarternas förekomst och utbredning förändrats med tiden. En utveckling som till stor del beror av hur människan nyttjat naturen under flera århundraden.

I Dalarna har det sedan mitten av 1980-talet genomförts ett stort antal undersökningar av länets fiskebestånd i sjöar och vattendrag genom nätprovfiske och elprovfiske. Detta underlag tillsammans med resultaten från en omfattande enkätundersökning till länets fiskevårdsområdesföreningar utgör grunden till denna rapport. Fisk och fiske berör många människor och det kan inte minst utläsas från den höga svarsfrekvens, hela 96 %, på den utskickade enkäten!

Rapporten utgör ett värdefullt kunskapsunderlag som kan ligga till grund för vårt fortsatta gemensamma arbete för en god fiskförvaltning. Förhoppningsvis är den även en intressant läsning för en fisk- och fiskeintresserad allmänhet. Denna sammanställning hade inte varit möjlig utan det stora engagemanget från alla fiskevårdsområdesföreningar runt om i Dalarnas län.

Kontakt