2015:12 Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2015:12

Rikkärr är artrika myrar där man exempelvis kan hitta en stor rikedom av orkidéer. För att följa hur rikkärren utvecklas i länen medverkar länsstyrelserna i Dalarnas och Örebro län i det gemensamma delprogrammet för miljöövervakning av rikkärr som har tagits fram av Naturvårdsverket. 

Metodiken som används är gemensam för alla län som ingår i delprogrammet. I denna studie har data från inventeringarna i Dalarnas och Örebro län analyserats för att undersöka hur väl metodiken fungerar och med vilken precision förändringar kan identifieras. Resultaten från studien ger oss en möjlighet att justera metodiken inför fortsättningen, samtidigt som vi fått bra bakgrundsdata om tillståndet i länens rikkärr.

Kontakt