PM 2014:01 Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2014:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
93
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2014:01 Bilden visar en vattensamling, Smäcken vid Tunaån i Borlänge kommun. Grundvattentöret på bilden framför björkarna är nedförd i Badelundaåsens underliggandevattenförande gruslager. Artetiskt tryck medför att vatten strömmar naturligt ur röret.

Provtagning av grundvatten har historiskt sett skett under lång tid vid grundvattentäkter som används för dricksvattenförsörjning. Numera finns inget krav i bestämmelserna från Livsmedelsverket att vattentäktens råvatten skall analyseras. Endast vatten som når konsumenten efter eventuell behandling behöver kontrolleras. För vattentäktsägare kan det dock vara av stort värde att även göra analyser av råvattnets egenskaper för att till exempel bedöma erforderlig rening och behandling.

För att belysa den kemiska statusen för grundvatten i länet har Länsstyrelsen genomfört provtagningar under perioden 2007 till 2013. Totalt har provtagning genomförts för 160 stationer i länet. Provtagningarna har skett huvudsakligen inom grundvattenförekomster viktiga för dricksvattenförsörjningen.

Resultaten av provtagningarna 2007-2012 finns tidigare redovisade i:

Rapport 2008:13 Organiska miljögifter i grundvatten,
Rapport 2010:05 Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen i Borlänge, Säters och Hedemora kommuner,
Rapport 2010:06 Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen i Avesta kommun,
Rapport 2012:17 Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011,
PM 2013:09 Grundvattenundersökningar i Malung-Sälens kommun 2012.

Ytterligare rapport av intresse för läsaren kan vara 2007:14 Metaller, uran och radon i vatten från dricksvattenbrunnar.

Kontakt