2014:11 Vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Trädstam med gnagspår från en insekt

Hur utvecklas insektsfaunan efter en stormfällning och hur påverkas arterna av områdets storlek? Frågor som har intresse både för skogsbruket och naturvården, och som även är betydelsefullt för att öka kunskapen om skogarnas biologiska mångfald.

Samtliga inventeringar, artbestämningar och rapportförfattande har utförts av
skogsentomolog Olof Hedgren, Uppsala. Studiens upplägg och statistiska analyser har gjorts i samarbete med Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna. Arbetet är en del av Dalarnas regionala miljöövervakning men inventeringen ger också ökad kunskap om hur det går med Dalarnas miljömål, främst miljömålen Levande skogar och ett Rikt växt- och djurliv.

Kontakt