Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2014:03 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun 1977-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2014:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
131
Publikationstyp:
Rapport
Fågel som står ute på en myr med gräs, mossa och vatten

Denna inventering presenterar hur fågelfaunan har förändrats i några av de mest fågelrika myrarna i Dalarna sedan 1977-1979. Dalarnas ornitologiska förening utförde då en länsomfattande inventering av nästan 200 myrar. Som en del av Dalarnas miljöövervakningsprogram, valdes 13 av myrarna i Älvdalens kommun ut för att följas genom upprepade inventeringar från 1993 till 2012 av Lars Olof Grund. De återupprepande inventeringarna ger utmärkta förutsättningar att se trender i de enskilda fågelarternas utveckling på myrarna.

Häckningssäsongen i Älvdalens kommun pågår från slutet av maj och i princip i hela juni, men aktiviteten varierar mycket från år till år, beroende på väderförhållanden. Fågelfaunan har ändrats en hel del sedan den första inventeringen. Då, 1977-1979, var brushane och tofsvipa vanliga arter, medan sångsvan och skrattmås var extremt ovanliga rariteter. Kanadagås fanns inte som häckande fågel i Älvdalen förrän under 1990-talet. Ytterligare ett antal arter har ökat eller minskat, men vi har fortfarande kvar alla arter som rapporterades vid första inventeringsomgången. Det är därför positivt att se att de flesta fåglarna klarar sig relativt bra på myrarna. Naturligtvis finns flera hot mot myrens fåglar, som exempelvis ett ändrat klimat och utdikningar av myrar, men på det stora hela ser framtiden ljus ut för myrarnas fåglar.

Inventeringen är en del av Dalarnas regionala miljöövervakning och bidrar med ökad kunskap om hur vi ska nå våra miljömål: Myllrande myrar samt Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt