PM 2013:18 Energi- och klimataspekter i översiktsplanering - Riktlinjer för länsstyrelsens granskning av översiktsplaner

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2013:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2013:18

Kommunen ska integrera sin kunskap om kommunens energisystem och transportsystem i arbetet med översiktsplanen och fortlöpande identifiera möjliga åtgärder för att bidra till att nationella och regionala energi- och klimatmål uppnås. Kommunen ska ha kunskap om planeringsmetoder för att utforma sin översiktsplan så att den tillgodoser nationella, regionala och mellankommunala mål och intressen gällande energianvändning och energiutvinning.

Detta promemoria vill ge en vägledning hur konsekvenserna av användning av mark och vatten ska kunna redovisas, relaterat till de nationella och regionala mål som finns gällande energi och klimat.

Kontakt