PM 2013:09 Grundvattenundersökningar i Malung-Sälens kommun 2012

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2013:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2013:09

För att belysa den kemiska statusen för grundvatten i grundvattenförekomster i länet har Länsstyrelsen genomfört provtagningar under perioden 2007 till 2012. Resultaten av provtagningarna åren 2007 till 2011 har publicerats i Länsstyrelserapporterna:
2008:13 Organiska miljögifter i grundvatten,
2010:05 Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen i Borlänge, Säters och Hedemora kommuner,
2010:06 Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen i Avesta kommun, och
2012:17 Grundvattenundersökningar i Dalarna 2010-2011.

2012 års provtagningar berörde enbart Malung-Sälens kommun och resultaten ingår nu i föreliggande redovisning. Därmed har en genomgång skett av hela länet och denna fas av arbetet med att kartlägga grundvattnets status är avslutat.

Vattenkvaliteten för de undersökta grundvattenförekomsterna i Malung-Sälens kommun är förhållandevis god. Vid en station har en låg halt av bekämpningsmedelsrest detekterats. I övrigt har inga analysvärden, högre än tröskelvärden i SGUs föreskrifter SGU-FS 2008:2 registrerats. Resultaten kan ligga som grund för en klassning av den kemiska statusen av grundvattenförekomsterna.

Kontakt