PM 2013:07 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2013:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2013:07

Analys av miljögifter har gjorts på vattenprov från nio lokaler, på sedimentprov från sju lokaler och på fiskprov från fem lokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde. Dessutom har motsvarande prov från två referenssjöar analyserats. Alla ämnen har inte analyserats på alla provtagningslokaler och inte heller i alla matriser.

De ämnen eller ämnesgrupper som har analyserats är bland annat polybromerade difenyletrar (PBDE) även så kallade bromerade flamskyddsmedel, dioxiner och furaner, polyklorerade bifenyler (PCB), hexaklorbensen, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), perfluorerade alkylsulfonater (PFAS), perfluorerad oktylsulfonat (PFOS) samt metaller såsom krom, zink och koppar.

I tabell 1 finns en heltäckande förteckning över dessa uppdelade i 1) prioriterade ämnen, 2) föreslagna prioriterade ämnen och 3) särskilda förorenande ämnen (utifrån EUs ramdirektiv för vatten och Naturvårdsverkets rapport 5799).

Halter nära eller över vattendirektivets miljökvalitetsnormer och föreslagna gränsvärden har uppmätts framför allt i prover från Väsman, Övre Hillen, Norra Barken och Södra Barken.

Referenssjöarna Spjutsjön och Gipsjön ligger i Dalälvens avrinningsområde, norr om Kolbäcksåns avrinningsområde. Jämförelser med resultat från referenssjöar och från övriga provlokaler visar tydligt att det förutom diffus spridning också finns lokala källor som bidrar till föroreningarna. Det kan inte uteslutas att pågående miljöfarliga verksamheter (andra än avloppsreningsverk) inom Kolbäcksåns avrinningsområde medverkar till spridning av miljögifter, men resultaten tyder på att det i första hand är förorenade områden från tidigare verksamheter som orsakat de uppmätta halterna av miljögifter i vatten, sediment och fisk.

Kontakt