PM 2013:02 Arbetsplan för Miljöenhetens arbete med vattenregleringens miljöeffekter

Om publikationen

Löpnummer:
PM 2013:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Annan
Framsida PM 2013:02

Arbetsplanen ska översiktligt beskriva hur Miljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna internt ska arbeta med vattenreglering och dess miljöeffekter. Det handlar både om att hantera löpande vattenregleringsärenden enligt miljöbalkens kapitel 11 samt hur vattensystemen systematiskt ska arbetas igenom för att erhålla bättre underlag beträffande frågor kopplade till vattenreglering.

I promemorian tas upp vatenregleringens positiva och negativa effekter, och belyser svårigheterna i miljöarbetet med att hitta en medelväg mellan olika intressen: samhällsviktig kraftproduktion, förnyelsebar energikälla och god ekologisk status i våra vattendrag.

Kontakt