2013:22 Utvärdering av strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Utsikt över ett skogslandskap

Strategin för formellt skydd av skog i Dalarnas län fastställdes 2006. Strategins huvudsyfte var att göra det tydligt hur myndigheterna kommer att arbeta med bildandet av formelltskydd i skogen och även vara ett underlag för naturvårdsplaneringen. Fram till 2010 fanns ett arealmålet uttryckt i hektar produktiv skog när det gäller formellt skydd. År 2013 har Dalarnas län i form av beslutade och påbörjade områdesskydd nått arealmålet. Även efter att delmål nåtts är instruktionen från staten att arbetet med att skydda värdefulla skogar högt prioriterat. Det är också ett arbete som pågår.

Med syfte att utvärdera vad som hittills uppnåtts och med siktet inställt på framtiden och fortsatt naturvårdsarbete är denna utvärdering utförd i samverkan mellan Skogsstyrelsen
och Länsstyrelsen.

Med denna utvärdering som underlag är avsikten att i bred dialog föra samtalen vidare om kommande prioriteringar och inriktningar. En tydlig målsättning är att fortsatta naturvårdssatsningar ska ske i djup samverkan med skogens alla aktörer i syfte att uppnå mesta möjliga naturvårdsnytta. En nytta till gagn för hotade växter och djur och därmed för fungerande ekosystem som kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster.

Kontakt