2013:14 Värna Vårda Visa

Om publikationen

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
En träspång i skogen på vilken några vandrar

Värna-vårda-visa - Ett program för att förvalta och använda naturskyddade områden i Dalarnas län.

Varje län har sin särprägel, sin historia och sina förutsättningar för hur skötseln av skyddade områden ska bedrivas. Det här är Dalarnas version om hur vi ska förvalta länets fantastiska natur.

Naturvårdsverket tog 2004 fram Värna-Vårda-Visa-programmet, en avsiktsförklaring om hur arbetet med att förvalta och använda skyddade områden i Sverige ska prioriteras. 2010 fick Länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala program.

Värna-Vårda-Visa berör främst länsstyrelsens egen förvaltning av skyddad natur, men den kan även bli en vägledning för andra aktörer som förvaltar skyddade områden.

Arbetet med Dalarnas Värna-Vårda-Visa-program har skett i samråd med länets Naturvårdsråd som inrättades 2010. Vid ett par möten har rådet haft möjlighet att påverka och diskutera frågan.

Kontakt