PM 2012:17 Förslag på rutiner för implementering och fortsatt arbete med kommunens energi- och klimatstrategi

Om publikationen

Löpnummer: PM 2012:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 7

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2012:17

Kommunernas arbete med energi- och klimatstrategier har varit ett prioriterat insatsområde från Länsstyrelsen Dalarna.

Denna vägledning är tillämpbar för både kommuntäckande och internt energi- och klimatarbete. De kommuner som i sin energi- och klimatstrategi inte har beskrivande rutiner för det fortsatta löpande arbetet kan ha svårt att få ”verkstad av” strategin.

Detta dokument ger tips på hur kommunen kan arbeta strukturerat med rutiner för uppföljning, revidering och ansvar. I slutet av dokumentet följer också förslag på hur och i vilka sammanhang energiwebb Dalarna kan användas.

Dokumentets innehåll har tagit fram i dialog med styrelsen för energiwebb Dalarna och personer med ansvar för den egna kommunens energi- och klimatarbete.

Kontakt