PM 2012:03 Energihushållning är ett krav - Vägledning till tillsynsmyndigheterna i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: PM 2012:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 17

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2012:03

Planering av energitillsyn ska utgå från den behovsutredning och tillsynsplan som tillsynsmyndigheterna gör. Inför utredningarna behöver myndigheten skaffa sig en bild av vilka verksamheter eller branscher som använder energi i den omfattningen att de bör prioriteras för en sådan inriktning på tillsynen.

Lämpliga prioriteringsgrunder kan vara mängd energi som används, stor andel icke förnyelsebara energikällor och stor effektiviseringspotential.

Ofta har myndigheten inte kunskap om alla dessa delar. För de verksamheter som lämnar miljörapport finns uppgifter om energiförbrukning och energikällor, för övriga verksamheter finns inte alltid dessa uppgifter.

Antingen kan myndigheten begära en enkel redovisning för att kunna göra en bedömning eller så kan man göra schablonmässig indelning av branscher utifrån andras erfarenhet. Då en bransch eller en verksamhet prioriterats för tillsyn ska en metod väljas.

Vi förordar i denna vägledning en mer kontrollerande tillsyn med tydlig målsättning.

Kontakt